Informace ze 14. zasedání zastupitelstva

Pouhé dva, pro obyvatele však o to zajímavější, body se podařilo projednat během téměř čtyřhodinového jednání zastupitelstva 4. listopadu 2015. Za účasti několika desítek obyvatel byly projednávány možnosti výstavby v oblasti tzv. “statku” v blízkosti SC Sýpka a dále také možnosti protažení tramvajové linky číslo 12 od chemické fakulty VUT až k zámeckému parku. Pokud i vás zajímá, jak se k těmto bodům postavilo naše zastupitelstvo, dozvíte se to v následujícím krátkém shrnutí.

Výstavba v oblasti “statku”

V minulém týdnu se po Medlánkách šířily některé doslova poplašné zprávy, že na proběhnuvším zasedání zastupitelstva bude “jedna z posledních možností jak výstavbu ovlivnit”. Skutečnost však byla mnohem prozaičtější a na zasedání zastupitelstva byl pouze prezentován návrh investora, při kterém se investor pokoušel seznámit zastupitele i širokou veřejnost se svým plánem výstavby a jaká pozitiva (asi nikdo nečekal, že by investor prezentoval negativa) by stavba přinesla. Po prezentaci pak proběhla bouřlivá debata, ve které odpovídal autor architektonického návrhu, Ing. arch.  Gustav Křivinka, na dotazy a připomínky zastupitelů i obyvatel k výstavbě. Mezi hlavní výtky patřilo:

  • Vysoká podlažnost – Regulační plán umožňuje stavět 2 plná nadzemní podlaží, přičemž předložený návrh tato kritéria splňuje. Ti kdo se však o výstavbu a s ní spojené postupy zajímají, tak jistě dobře ví, že 2 nadzemní podlaží, se v řeči developerů jen zřídka rovnají 2 podlažím celkem. Předložený návrh tedy obsahuje podlaží prakticky 5 (1 suterenní, 2 nadzemní, 1 ustupující a 1 podkrovní).
  • Vliv výstavby na parkování – Dle názoru některých občanů by výstavba tohoto objektu se 12 byty a 30 apartmány domova důchodců mohla zhoršit podmínky parkování v oblasti nového sídliště. Opět je nutno říct, že představený návrh splňuje platnou legislativu a s domem by mělo vzniknout také 66 parkovacích míst (46 určených k prodeji v podzemních garážích a 20 na povrchu).
  • Reálnost plánovaného využití – Vedlejší ambicí projektu je vytvořit v oblasti Sýpky malé náměstíčko a tuto oblast oživit, jako určité centrum Medlánek. Kromě rozšíření stávajícího náměstí je proto součástí suterénu plánované budovy také 6 malých komerčních prostorů plánovaných pro drobný prodej (např. kavárna, cukrárna, květinářství, …), které mají ambici přitáhnout do tohoto místa více obyvatel. V tomto případě se námitky účastníků týkaly především toho, zda je reálné, aby se tyto obchody “uživily”. Z několikaleté zkušenosti totiž víme, že udržet jakýkoliv prodej v této oblasti je velmi těžké a pokud pomineme pojízdné prodejny, zatím se to úspěšně daří pouze večerce a vinotéce “u kruháče”. Investor a architekt naopak vidí šanci právě v tom, že se lokalita zatraktivní náměstím nebo novými ordinacemi lékařů. Je však nutné doplnit, že vznik ordinací je zatím pouze plánovaný a není vůbec jisté, zda by se je podařilo obsadit.
  • Dopad na dopravu – Nová výstavba by samozřejmě vedla ke zvýšení dopravní zátěže a to především na již nyní zatížených ulicích Hudcova a Kytnerova. Zde se jedná o neoddiskutovatelný fakt. Je však nutné doplnit, že dopad na dopravu vznikne, ať už se na daném pozemku postaví cokoliv a jelikož se jedná o pozemek stavební, tak nelze zablokovat výstavbu jako takovou. Můžeme se tedy pouze snažit o dohodu s majitelem tak, aby stavba přinesla co nejvíce pozitiv a nejméně negativ.

A jak se k návrhu postavili zastupitelé? Ti vzali prezentovaný návrh na vědomí s tím, že k němu uvedli několik připomínek, přičemž za nejzásadnější považuji:

  • Požadavek na dodržení platných regulativů – Zastupitelstvo nebude podporovat návrh, který by porušoval stávající územní či regulační plán, případně žádal o výjimku či změnu na některý z indexů, ať už se jedná o index podlažnosti (IPP) nebo index zastavěnosti (IZP). Dle informace Ing. arch. Křivinky jejich návrh žádný regulativ nepřekračuje a samotné vyhodnocení, zda je vše dodrženo bude případně v budoucnosti kontrolovat náš stavební úřad v Medlánkách
  • Požadavek na odebrání podkrovního patra – Zastupitelstvo investorovi doporučilo, aby v budoucích návrzích výstavby snížil plánovaný bytový dům o podkrovní patro a provedl tak celkové snížení stavby. Splnění tohoto požadavku je však závislé na dobré vůli investora, zda se rozhodne přání zastupitelstva splnit či nikoliv.

Na tahu je teď opět investor, který si jak doufáme, vezme naše připomínky k srdci a pokusí se svůj návrh upravit takovým způsobem, aby vznikla stavba, která sice bude dávat ekonomický smysl, ale zároveň neovlivní příliš negativně kvalitu života stávajících obyvatel Medlánek, případně ji i zvýší.

Prodloužení tramvajové linky číslo 12

Druhým projednávaným bodem byl záměr budoucího protažení tramvajové tratě číslo 12 od stávající smyčky za vozovnou Medlánky co nejblíže k zámeckému parku. O prodloužení této linky směrem k parku bylo požádáno již za minulého zastupitelstva, kdy jsme měli zájem o jednokolejný závlek této linky směrem k parku tak, aby občané Medlánek získali alternativní přímé spojení do centra Brna. V rámci projednávání v orgánech města Brna však došlo k situaci, že na základě požadavku DPMB bylo navrženo, že trať musí být dvojkolejná a zakončená smyčkou, což má samozřejmě výrazně vyšší dopad na okolní prostředí. Proti tomuto návrhu se pak vznesla kritika zejména ze strany obyvatel ulice Hudcova, přičemž mezi hlavní body proti protažení smyčky bych zařadil:

  • Zvýšenou hlukovou zátěž – Tramvajová linka samozřejmě působí hluk a pro obyvatele v přilehlých oblastech by její protažení znamenalo v tomto ohledu zhoršení stavu. Zároveň jsou obyvatelé ulice Hudcova již nyní zatížení z opačné strany naší nejvytíženější ulicí. Hluk by samozřejmě částečně zatížil také zámecký park.
  • Lepší dostupnost Medlánek pro různé “živly” – Přímá tramvajová linka vedoucí k parku by dle stěžovatelů mohla vést k tomu, že by se smyčka a přilehlý park mohly stát snadno dostupnou lokalitou pro různé partičky, či bezdomovce, čímž by opět mohlo dojít k narušení klidové oblasti parku a také bezpečnosti v jeho okolí.
  • Využití linky občany Medlánek – Dle stěžovatelů lze prakticky ze všech míst najít bližší dopravní spojení z Medlánek. Mají proto obavu o to, zda by protažená linka byla vůbec využívána.

I toto téma zastupitelé s občany řádně prodiskutovali, byť v tomto případě se nepodařilo najít jednoznačné řešení situace. V průběhu diskuze padaly různé způsoby řešení, ať již šlo o nedotažení linky až k parku, ale pouze k trafostanici, striktní požadavek na jednokolejný závlek nebo i opuštění snahy o prodloužení této linky a ponechání zakončení smyčkou za vozovnou Medlánky. Jelikož je zřejmé, že v tomto případě není možné nalézt jednoduché řešení, které by vyhovovalo všem, rozhodlo se zastupitelstvo o provedení ankety, která by reprezentativně vyhodnotila stanovisko obyvatel k této problematice a na základě jejího výsledku pak bude MČ dále postupovat. Do provedení této ankety nebude MČ prosazovat žádnou z variant. Závěrem je ještě nutné upozornit, že případné protažení této linky je pouze plánovanou rozvojovou aktivitou, jejíž vybudování by mohlo být provedeno za 5, 10 nebo 15 let. A nebo také nikdy. Není se tedy třeba bát, že už by za rohem stály stroje a chystaly pokládku kolejí.

Vzhledem k rozsáhlé diskuzi se nepodařilo projednat všechny body programu a jednání zastupitelstva tak bude pokračovat ve čtvrtek 12. listopadu od 18 hodin. Budeme rádi, pokud se přijdete podívat i tentokrát, protože jsme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu a rádi si vyslechneme váš pohled na projednávanou problematiku.