Téma : Tramvaj číslo 12

ZPŘÍSTUPNĚNÍ TRAMVAJE Č. 12 OBYVATELŮM MEDLÁNEK

Zastupitelstvo naší městské části počátkem roku 2014 odsouhlasilo jednomyslně požadavek na „posunutí tramvajové tratě (konečné smyčky, případně závleku) na pole co nejblíže Zámeckému parku tak, aby mohla být dopravně obsloužena větší část obyvatel Medlánek“. Reagovalo tak na skutečnost, že stávající územní plán s tímto prodloužením počítá jen za areál „veteriny“. V reakci na tento požadavek nechal magistrátní odbor dopravy zpracovat studii prodloužení tramvajové linky, která je přiložena k tomuto článku.

Proti záměru vznesli své námitky obyvatelé ulice Hudcovy (viz níže). Poté, co s nimi byly tyto námitky na zastupitelstvu projednány, uložilo zastupitelstvo vedení radnice veřejně odpovědět na vznesené námitky. Současně jsme požádali odbor dopravy o pořízení studie očekávané vytíženosti tramvaje v prodloužené variantě.

 

mapa_smycka

Dopis od části obyvatel Medlánek k tramvajové lince č. 12

 

Pane starosto, zastupitelé,

reagujeme na zmínku o vybudování tramvajové smyčky, uveřejněnou v Medláneckém zpravodaji.  Možná se s ní počítalo v územním plánu, ale poněvadž se jedná o významný stavební zásah do přírodního území Medlánek, myslíme si, že je vhodné iniciovat veřejnou debatu o přínosu pro místní obyvatele.

Jde především o porovnání kladů a záporů stavby, která by nevratně změnila klidový charakter lokality za Zámeckým parkem a zodpovězení některých zásadních otázek.:

 1. Byl proveden průzkum, kolik občanů by linku PRAVIDELNĚ využívalo?

Zkusme si představit, co mohou lidé v současnosti pro přepravu využít:

 1. A) obyvatelé ovocného sídliště – automobil, tramvaj (do středu města) s nástupem u Billy, využívaný autobus, kterým se příp. lze k tramvaji dovézt. Zdá se nám poněkud nepravděpodobné, že by lidé zejména ráno překonávali převýšení kopce za SZÚ na tramvaj, když by míjeli zastávky autobusu u školy. Takže se dá předpokládat, že by linku užívali víceméně pro cesty DO Medlánek
 2. B) obyvatelé starých Medlánek- auto, zastávka autobusu 41 je opět blíž (zejména pro starší spoluobčany)
 3. C) obyvatelé nového sídliště- auto, tram na konečné, zastávka autobusu u radnice, na Olšanského, linka přímo v sídlišti.

 Cesta parkem je sice za pěkného počasí hezká, ale v zimě anebo potmě už tolik neláká. Navíc se cesty v parku v zimě příliš neudržují. Také se nabízí další otázka:

 1. V zadní části parku není osvětlení. Znamenalo by to rozkopání parku kvůli jeho výstavbě?
 2. Původně se mluvilo o obousměrné koleji. Proč se to nyní změnilo na mnohem mohutnější smyčku?
 3. Budou veřejně umístěny plány výstavby, aby si lidé mohli s předstihem udělat představu, jak to bude za parkem a v dalším okolí vypadat?
 4. Pokud bude na polích další výstavba RD- obyvatelé budou mít jistě auta, je opět možnost autobusu č. 41, v příp. výstavby nějakých hal – bude vybudováno parkoviště. Kdo jezdí autem, těžko přechází na jiné formy dopravy- vidíme to v obležení auty při každé školní akci. Byla brána v úvahu např. alternativa vybudování autobusové linky? Ta se dá v případě nevyužití jistě poměrně lehce zrušit a náklady na výstavbu by byly určitě mnohem menší.
 5. Nestačí-li kapacitně současné spoje, není možné je posílit?
 6. Připomínka občanů, co bydlí na Hudcové- přes den hluk, prach, nekončící průjezd aut zejména v exponovaných časech. Se smyčkou by významně přibyl hluk i v nočních hodinách
 7. Je brán v úvahu i rekreační přínos místa pro naše občany? Zejména zadní část parku patří k jednomu z mála míst, kde se dá v relativním tichu posedět i v parném létě, čehož využívají zejména maminky s kočárky a starší spoluobčané. Přínos pro místní faunu je rovněž diskutabilní.

Otázek by se jistě našlo ještě dost.

Žádáme proto uveřejnění odpovědí na položené dotazy s případným dalším vysvětlením záměru a otisknutí tohoto článku v Medláneckém zpravodaji, neboť jsme přesvědčeni, že by k řešení této otázky měla být přizvána medlánecká veřejnost např. prostřednictvím podpisových archů k vyjádření stanoviska umístěných volně přístupně na radnici.

Dopis přišel na radnici dne 2. 10. 2015

Občané Medlánek                                                                                                             

                                                                                                                                                          Podpisový arch byl přiložen

 

Odpověď na Dopis od části obyvatel Medlánek k tramvajové lince č. 12

 

Zastupitelstvo městské části jednomyslně podpořilo můj návrh, aby otázku prodloužení tramvajové linky č. 12 blíže do Medlánek posoudili sami medlánečtí obyvatelé. Stanovisko městské části tak bude odpovídat tomu, k čemu se přikloní většina medláneckých obyvatel. Prodloužení tramvajové linky č. 12 ze stávající smyčky na ulici Purkyňova na pole za Výzkumný ústav veterinárního lékařství je obsaženo již ve stávajícím územním plánu města Brna. Toto prodloužení naplánovali zástupci města z důvodu lepší dopravní obsluhy budovaného areálu technologického parku. Zastupitelstvo naší městské části se koncem minulého volebního období jednomyslně usneslo, že má být městu odeslán návrh na posunutí tramvajové linky co nejblíže k Zámeckému parku. Důvodem byla úvaha, že pokud už má na pole nad výzkumným ústavem vést tramvaj, ať ji mohou využít nejen zaměstnanci technoparku, ale i medlánečtí obyvatelé. Město tak připravilo návrh, na jehož základě by mělo dojít k posunutí plánované nové smyčky tramvaje č. 12 o necelých 400 metrů oproti poloze, se kterou je počítáno v územním plánu. Tím by došlo ke vzniku velmi komfortního dopravního napojení přímo do centra města, a to na ulici Česká cca za 15 minut, na hlavní nádraží cca za 25 minut. Oproti autobusům by byla cesta do města bez přestupů a oproti tramvaji č. 1 by nebylo nutné překonávat poměrně náročné převýšení. Pozitivním výsledkem by také mělo být odlehčení stávajících linek autobusů a tramvaje č. 1. Nabídkou komfortního spojení s centrem města hromadnou dopravou by mohlo dojít k omezení dopravy individuální, jak tomu napovídají moderní trendy z jiných měst, čímž by mělo dojít rovněž k odlehčení automobilovou dopravou přetížené ulice Hudcovy. Od počátku také prosazujeme, aby kolem samotného tramvajového tělesa vznikla asfaltová cesta pro pěší a cyklisty.

Záměr při projednání na úrovni města posuzovali zástupci několika odborů magistrátu i dopravního podniku.

Nejen pozitiva

Při projednání námitek s obyvateli Hudcovy přímo na zasedání zastupitelstva naší městské části zaznělo proti výše uvedenému záměru mnoho výtek. Uvědomujeme si, že tento záměr s sebou vedle pozitivních přínosů nese i mnohá rizika, a je tedy nutné vše důkladně zvážit. V prvé řadě je to skutečnost, že jsme původně měli představu jen jednokolejného „závleku“, po kterém by tramvaj přijela a zase odjela na stávající smyčku na Purkyňové. Dopravní podnik však v této fázi příprav trvá na vybudování plnohodnotné dvoukolejné smyčky, což by znamenalo podstatně větší zábor plochy pole za parkem, než jaká byla naše původní představa. Následná jednání se zástupci dopravního podniku sice byla vedena v tom smyslu, že takové požadavky mají na každý připravovaný projekt, přičemž budoucí realizace může být zejména s ohledem na finanční možnosti mnohem úspornější, nicméně to nám nikdo dopředu nezaručí. Ke změně by jistě došlo i z hlediska způsobu využívání parku, kdy vedle venčení pejsků by byl mnohem intenzivněji využíván jako přístup na budoucí zastávku. To by vedlo také k nutnosti doplnit osvětlení v zadní části parku a cesty intenzivně udržovat i v zimním období. Pominout také nelze skutečnost, že by park mohl sloužit nově k vycházkám i pro obyvatele z Králova Pole, pro které by se díky tramvajové lince stal dostupnější.

Domy nebo tramvaj?

Vnímáme také námitky ohledně hluku z tramvaje, i když v tomto směru je třeba zvážit skutečnost, že pokud na poli za parkem nebude tramvaj, vyrostou zde domy pro zaměstnance technologického parku, se kterými počítá územní plán již víc než deset let, a které jistě taky vyvolají nároky na dopravu a s ní spojený hluk. Tramvaj by v nočních hodinách nejezdila. Noční provoz tramvají je na území celého města omezen do 23.00 hodin. Realizací v územním plánu předvídané výstavby by také došlo k zásadní proměně rázu daného místa i přilehlého parku, stejně jako by k tomu došlo prodloužením tramvajové linky. Domy by však v případě prodloužení tramvaje za parkem vyrůst nemohly, nebo jen v omezené míře.

Budou lidé tramvají jezdit?

V reakci na dotazy vznesené obyvateli z ulice Hudcovy bych ještě pro úplnost uvedl, že žádný průzkum ohledně vytíženosti plánované tramvaje prováděn (pokud vím) nebyl. Vycházeli jsme z toho, že prodloužení tramvaje má město ve svých strategických plánech. Jejím navrhovaným prodloužením o dalších necelých 400 metrů jsme jen chtěli nabídnout možnost jejího využití i medláneckým. Vypracování studie stran budoucí vytíženosti tramvaje je zajímavý nápad a pořízení takové studie kolegům navrhnu. Jelikož jsme jen chtěli využít plánů magistrátu na prodloužení tramvajové linky, neuvažovali jsme o zavedení autobusové linky do technologického parku. Jedna linka tam navíc vede a s ohledem na politiku města, kdy autobusy MHD do centra nezajíždějí, bychom vznik další linky vedle stávajících za přínosné nepovažovali. Co se týče případného posílení stávajících autobusových linek do Medlánek, o tom jsme s městem již v minulosti jednali. S ohledem na tlak na nenavyšování tzv. „vozokilometrů“ ze strany dopravního podniku k navýšení nedošlo. Máme však za to, že prodloužení tramvaje by vedlo ke kvalitativnímu zlepšení hromadné dopravy, kdy by vzniklo přímé napojení na centrum města a navíc by byly přímo dosažitelné lokality, do kterých se žádnou ze stávajících autobusových linek ani tramvají č. 1 nelze bez přestupu dostat.

Rozhodne město

Závěrem bych rád uvedl, že celý záměr je nyní pouze ve stádiu prvotních příprav. S ohledem na složitost celého procesu by podle informací z města bylo možné počítat s jeho případnou realizací nejdříve za osm, ale spíše za deset let. K prodloužení tramvaje dojde, neboť s ním město ve svých plánech dávno počítá. My jsme jen chtěli posunutím ještě o dalších 400 metrů blíže k parku nabídnout medláneckým také reálnou možnost tuto linku využívat. Nemáme žádný zájem na tom, aby byla linka vybudována, pokud byste o ni vy, naši obyvatelé, sami nestáli. Hledáme tedy nyní způsob, jakým váš názor kvalifikovaně zjistit. Je však třeba zdůraznit, že se jedná v prvé řadě o celoměstský zájem dopravně obsloužit plochu budovaného technologického parku. Je tedy otázkou, nakolik v tomto případě bude k názoru městské části na úrovni města přihlédnuto. Ať již se celá záležitost vyvine jakkoli, budeme vás postupně se všemi plány města i městské části průběžně informovat a budeme vděční za vaše připomínky a náměty.

JUDr. Michal Marek, starosta

Tagy: