Ochrana osobních údajů GDPR

Rádi bychom Vám tímto poskytli informace ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů v souvislosti s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, jež klade nové požadavky v oblasti ochrany Vašich osobních údajů.

 1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem osobních údajů je Občané pro medlánky z.s, K Rybníku 597/1, 621 00 Brno, IČ: 26998921.

 1. Proč zpracováváme Vaše údaje a pro jaké účely?

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména na základě uzavřené Darovací smlouvy, Přihlášky do spolku OPM nebo nahlášení odběru novinek. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, který je nezbytný pro uzavření a plnění dané smlouvy nebo výkon požadovaného odběru novinek či zařazení do databáze členů. Pro výše uvedené účely je poskytnutí Vašich osobních údajů dobrovolné, je však nezbytné pro uzavření smlouvy a její následnou správu.

 1. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Pro účely plnění darovací smlouvy a přihlášky ke členství zpracováváme:

 1. Základní identifikační údaje – jméno, příjmení, adresa, rok narození,

 2. Kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mailová adresa

 3. Informace z interakcí s vámi – informace z  e-mailů

Pro účely newsletterů zpracováváme: 

a. Základní identifikační údaje – jméno, příjmení

b. Email

 1. Z jakých zdrojů osobní údaje pocházejí?

Osobní údaje uvedené v předchozím bodu získáváme přímo od Vás. Tyto osobní údaje uvádíte na darovací smlouvě, přihlášce nebo v e-mailu.

 1. Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

Vaše data budeme zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu následujících 10 let od ukončení smluvního vztahu. Po uplynutí doby budou Vaše osobní údaje vymazány.

U odběru novinek budeme zpracovávat Vaše osobní údaje do odhlášení odběru.

 1. Kdo může mít přístup k vašim osobním údajům?

Pro účely plnění smlouvy mají k vašim osobním údajům přístup kromě členů výboru OPM pouze externí účetní.

Členové zachází se svěřenými informacemi dle zákona č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů a závazku zachování mlčenlivosti a nevyužívání kontaktů získaných při činnosti pro OPM ve svůj vlastní prospěch.

 1. Jaká jsou Vaše práva při zpracování osobních údajů?

Řádné zpracování Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležité a jejich ochrana je naprostou samozřejmostí. Při zpracování osobních údajů můžete uplatnit následující práva:

 1. Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů – informace obsahují zejména: totožnost a kontaktní údaje správce, účely zpracování, příjemce OÚ, informace o předání osobních údajů do třetích zemí, dobu uchování osobních údajů.

 2. Právo na přístup k osobním údajům – máte právo na potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány a pokud ano, máte přístup i informacím o účelech zpracování, příjemcích, dobu uchovávání OÚ, informace o vašich právech, o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů

 3. Práva na opravu – zpracováváme Vaše neaktuální či nepřesné osobní údaje? Změnil jste například adresu bydliště? Informujte nás prosím a my osobní údaje opravíme.

 4. Právo na výmaz – v některých zákonem stanovených případech jsme povinni Vaše osobní údaje na Váš pokyn vymazat. Každá takováto žádost však podléhá individuálnímu vyhodnocení, neboť i naše společnost má povinnost si osobní údaje ponechat.

 5. Právo na omezení zpracování – pokud si přejete, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali výhradně pro nejnutnější zákonné důvody

 6. Právo na přenositelnost údajů – pokud si přejete, abychom poskytli Vaše osobní údaje jinému správci, předáme Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, Vámi určenému subjektu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky

 7. Právo vznést námitku – pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na nás a požádejte nás o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu.

 8. Právo podat stížnost na Úřad pro Ochranu osobních údajů – můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.