Stanovy OPM

Tyto stanovy jsou ve znění přijatém na členské schůzi v Brně dne 27. května 2014

Stanovy spolku “Občané pro Medlánky z. s.”

 

Článek 1 – Název a sídlo

 1. Název spolku: Občané pro Medlánky z. s. (dále také jen „Spolek“)
 2. Sídlo Spolku: K Rybníku 597/1, 621 00 Brno.

 

Článek 2 – Společný zájem a činnost Spolku

 1. Spolek je založen za účelem naplňování společného zájmu, kterým je zapojení obyvatel Městské části Brno- Medlánky do správy věcí veřejných a vytváření podmínek pro zdravý, plnohodnotný a spokojený život občanů v Medlánkách.

 

Článek 3 – Úkoly Spolku a jejich plnění

 1. Spolek plní své úkoly v jednotě a vzájemné koordinaci a podřizuje své zájmy společným úkolům.
 2. Úkolem Spolku je především vytvoření na politických stranách nezávislého sdružení občanů MČ Brno- Medlánky – zájemců o komunální politiku, budování MČ Brno-Medlánky a vytváření podmínek pro zdravý, plnohodnotný a spokojený život občanů v MČ Brno-Medlánky vč. zajištění jejich zájmů na poli materiálním, sportovním, kulturním a poli životního prostředí.
 3. Spolek si dále klade za cíl podporu stávajících a tvorbu nových občanských aktivit , které vyvíjí svou činnost na území MČ Brno-Medlánky.

 

Článek 4 – Členství ve Spolku

 1. Členem Spolku se může stát každá osoba se zájmem o veřejné dění v MČ Brno-Medlánky starší 18 let.
 2. Přijetí člena Spolku:
  1. Přijetí provádí výbor Spolku na základě písemné přihlášky.
  2. Rozhodnutím výboru o přijetí za člena, zaplacením členského příspěvku a případně dalších finančních úhrad stanovených Spolkem se uchazeč stává členem Spolku.
  3. Je-li přijetí zamítnuto, může se zájemce o členství odvolat k členské schůzi, která rozhodne s konečnou platností.
 3. Členství ve Spolku zaniká:
  1. vystoupením člena,
  2. nezaplacením členského příspěvku na příslušný kalendářní rok.
  3. úmrtím člena,
  4. vyloučením člena.

 

Článek 5 – Práva a povinnosti členů Spolku

 1. Členové mají právo:
  1. účastnit se osobně na členských schůzích projednání všech otázek týkajících se Spolku a hlasovat o nich,
  2. podílet se na stanovování cílů a forem činnosti Spolku,
  3. volit a být voleni do orgánů Spolku,
  4. obracet se s dotazy, nároky a stížnostmi na orgány Spolku,
  5. požadovat na schůzích pravidelné zprávy o činnosti Spolku,
  6. požívat výhod členů Spolku a podílet se na užívání společných věcí a zařízení,
  7. účastnit se podniků a akcí, které Spolek pořádá,
  8. vystoupit ze Spolku.
 2. Členové mají povinnost:
  1. řídit se Stanovami a plnit povinnosti uložené orgány Spolku,
  2. jednat v souladu s cíli Spolku a nejednat v rozporu s programovými zásadami Spolku,
  3. jednat tak, aby nedošlo k poškozování dobrého jména Spolku a jeho členů,
  4. účastnit se činnosti Spolku
  5. platit členské příspěvky v řádném termínu a to vždy do posledního dne prvního čtvrtletí kalendářního roku, za který je poplatek hrazen,
  6. odpovědně vykonávat funkce, do nichž byli zvoleni Spolkem.

 

Článek 6 – Kárná opatření

 1. Za nesplnění a porušení povinností v článku 5, odstavec 2 může být členům a funkcionářům uloženo některé z těchto kárných opatření:
  1. napomenutí,
  2. odvolání z funkce,
  3. vyloučení ze Spolku.
   Vedle sebe je možné uložit pouze odvolání z funkce a některé z ostatních kárných opatření.
 2. O kárných opatřeních v odstavci 1.1 a 1.2 rozhoduje výbor Spolku, o uložení opatření v odstavci 1.2 a 1.3 rozhoduje členská schůze. Za zvlášť hrubý přestupek proti Stanovám nebo za hrubé porušení soužití v rámci Spolku může být člen vyloučen na základě rozhodnutí výboru Spolku, proti rozhodnutí výboru Spolku o vyloučení je možné se odvolat u členské schůze.
 3. Člen může být vyloučen:
  1. za soustavné porušování nebo hrubé porušení členských povinností nebo předpisů nebo hrubé porušení soužití v rámci Spolku,
  2. pokud se dopustí jednání mařícího kárné opatření.
 4. Kárné opatření za nesplnění a porušení povinností člena Spolku uvedených v článku 5, odstavec 2 musí být uloženo ve lhůtě do jednoho roku od zjištění provinění, jinak možnost kárného opatření zaniká.

 

Článek 7 – Náhrady funkcionářům

 1. Funkce ve Spolku jsou čestné.

 

Článek 8 – Orgány Spolku

 1. Orgány Spolku jsou:
  1. členská schůze
  2. výbor

 

Článek 9 – Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem Spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze.
 2. Členskou schůzi svolává výbor podle potřeby nejméně jedenkrát ročně, nebo mimořádně, požádá-li o to výbor písemně alespoň polovina všech členů Spolku. Členskou schůzi řídí předseda, nebo pověřený člen výboru. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Spolku. Nedostaví-li se ve stanovenou dobu potřebný počet členů, koná se jednání o 20 minut později a v tomto případě je členská schůze usnášeníschopná i při nesplnění podmínky přítomnosti nadpoloviční většiny.
 3. Účastnit se členské schůze a hlasovat na ní mají členové Spolku možnost jen osobně, jednání a hlasování člena prostřednictvím udělení plné moci není přípustné.

Členská schůze rozhoduje o záležitostech Spolku a to zejména:

a) schvaluje stanovy Spolku a změny těchto stanov,

b) volí předsedu a členy výboru na funkční období dvou let a odvolává je,

c) schvaluje Výroční zprávu o činnosti, která informuje o hospodaření Spolku za předcházející rok a účetní uzávěrku za předcházející rok,

d) může stanovovat úkoly, cíle a rozpočet Spolku na příští období,

e) schvaluje přijetí nových členů, pokud o to zájemce o členství požádá po odmítnutí přijetí ze strany výboru,

f) rozhoduje o kárných opatřeních a vyloučení člena podle článku 6, odstavce 1.2 a 1.3,

g) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,

h) rozhoduje o zániku spolku,

i) schvaluje výši členských příspěvků a rozhoduje o jiných důležitých otázkách, které nespadají do výlučné pravomoci jiného orgánu Spolku

 

K platnosti usnesení o zániku či sloučení Spolku je zapotřebí dvoutřetinové většiny hlasů přítomných členů, v ostatních případech rozhoduje členská schůze většinou přítomných členů.

Pravidelně jednou v roce se koná výroční schůze, kterou svolává výbor Spolku.
Článek 10 – Výbor

 1. Výbor je statutárním orgánem spolku, je oprávněn za Spolek ve všech záležitostech jednat a disponovat s majetkem Spolku.
 2. Funkční období výboru je dvouleté.
 3. Výbor řídí činnost Spolku mezi zasedáními členských schůzí. Je složen z předsedy a místopředsedů sdružení volených členskou schůzí. Předseda výboru je zároveň předsedou Spolku.
 4. Schůze výboru svolává předseda nejméně jednou za 3 měsíce. Výbor zajišťuje plnění všech úkolů Spolku, pokud nepatří do působnosti členské schůze.
 5. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nejméně polovina členů výboru. K platnosti usnesení je zapotřebí souhlasu většiny přítomných členů výboru.
 6. Mimořádné neodkladné záležitosti patřící do působnosti výboru může zařídit předseda nebo jeden ze dvou místopředsedů. Jejich opatření musí být dodatečně schváleno výborem.
 7. Podává zprávy o své činnosti členské schůzi, které je zodpovědný.
 8. Podpisové právo při vedení účtu má předseda a každý z místopředsedů Spolku, popř. jiný pověřený člen Spolku.

 

Článek 11 – Hospodaření a hospodářská činnost Spolku

 1. Hospodaření Spolku se řídí obecně platnými předpisy a je zcela samostatné a nezávislé. Veškerý majetek Spolku včetně všech příjmů z jeho činnosti lze použít pouze k naplňování společného účelu Spolku a za tímto účelem vyvíjené spolkové činnosti.
 2. Účetní uzávěrku předkládá výbor ke schválení členské schůzi.
 3. Finanční prostředky získává Spolek zejména:
  1. z členských příspěvků členů Spolku,
  2. z výnosů vlastního hospodaření,
  3. z dotací a darů,
  4. z mimořádných příspěvků,
  5. z výnosů z vlastního majetku.
 4. Výši členských příspěvků stanoví členská schůze. Členské příspěvky se vybírají každoročně a to vždy do konce prvního čtvrtletí daného roku, za který je příspěvek hrazen.
 5. Veškerý majetek Spolku, který doposud Spolek užívá nebo v budoucnu získá, se stává jeho vlastnictvím.

 

Článek 12 – Právní jednání, zastupování Spolku

 1. Spolek
   1. vystupuje v hospodářských vztazích svým jménem a nese také majetkoprávní odpovědnost z těchto vztahů vyplývající,
   2. může nabývat práv a zavazovat se jen pokud to není v rozporu s plněním úkolů podle těchto Stanov.
 2. Spolek zastupují při právním jednání a jeho jménem jednají a podepisují společně vždy dva členové výboru sdružení.
 3. Oprávnění zastupovat Spolek vzniká též udělením písemné plné moci. V plné moci musí být vymezen rozsah zmocnění.

Článek 13 – Zánik Spolku

 1. Spolek zanikne, usnese-li se na tom členská schůze tříčtvrtinovou většinou přítomných členů.
 2. V případě zániku Spolku se jeho majetek likviduje podle platných předpisů.

 

Článek 14 – Závěrečná ustanovení

 1. Změna úpravy vzniku členství nemá vliv na platnost členství vzniklého podle předchozího znění stanov.

 

Tyto stanovy jsou ve znění přijatém na členské schůzi v Brně dne 27. května 2014