Hody trochu jinak

Máme za sebou bezesporu nejvýznamnější kulturně-společenskou akci konanou v naší městské části – Svatováclavské hody. Akce se opět povedla na výtečnou, a to jednak zásluhou krásného počasí, ale zejména díky nadšení všech, kteří se na přípravě a realizaci našich hodů podílejí. Letošní hodové slavnosti byly i v něčem nové. Již dlouhodobě jsme zaznamenávali různé podněty od občanů v tom smyslu, že někdo by chtěl otevřít stánek na hodech a nemůže, nebo že prodej alkoholu (jako nejvýdělečnějšího sortimentu) je na hodech vyhrazen pouze některým stánkařům. Obecně se nám potom zdálo, že poplatek za umístění stánku je příliš nízký a neodpovídá tržnímu potenciálu prodejního místa na tak hojně navštěvované akci. V prvé řadě jsme tedy přistoupili k odbourání omezení při prodeji alkoholu jednotlivými stánkaři, s výjimkou prodeje tvrdého alkoholu přímo u oploceného dětského hřiště v areálu parku a s výjimkou prodeje „burčáku“. Prodej burčáku je historicky vyhrazen samotné hodové chase. Jak mi bylo vysvětleno, má to několik důvodů. Prvním je snaha dohlédnout na kvalitu, která bývala v minulosti problematická. Za podstatnější ale považuji, že si je hodová chasa tímto způsobem schopná obstarat určitý objem prostředků, které následně investuje opět do věcí spojených s hodovými slavnostmi (součásti krojů, povoz s koňmi apod.), do kterých tak nemusí investovat městská část veřejné prostředky, jak tomu bývalo dříve.

Vedle toho jsme přistoupili ke zvýšení ceny prodejního místa, přičemž jsme cenu stanovili ve dvou kategoriích. U prodejního místa pro stánek bez alkoholu došlo ke dvojnásobnému a u prodejního místa pro stánek s alkoholem ke čtyřnásobnému navýšení ceny. Výsledná cena se potom odvíjí od plochy, kterou daný stánek zabírá (s výjimkou tzv. „Békovně“, u které je započítávána jen skutečná prodejní plocha, neboť zbytek stanu je využíván jako zázemí pro hodovou chasu). Co se týče výběru prodejců a konkrétních prodejních míst, je třeba vycházet ze skutečnosti, že počet prodejních míst je omezen. Není to dáno ani tak plochou samotného parku, jako omezenou kapacitou elektrické přípojky. Je logické, že prvotně jsou oslovováni prodejci, se kterými jsou dobré zkušenosti z minulých ročníků, a to je zřejmě ten důvod, proč může vznikat pocit, že prodejní místa jsou vyhrazena jen úzkému okruhu lidí. Na druhou stranu podle mých informací nebyl žádný z vážných zájemců o prodejní místo na letošních hodech odmítnut a tak se objevily čtyři stánky zcela nově.

Tímto příspěvkem jsem chtěl osvětlit situaci kolem prodejních stánků na hodových slavnostech. Nelze stále říci, že vše funguje přesně podle našich představ. Je ale třeba si uvědomit, že důvodem pořádání hodů není zajistit co nejlepší podmínky pro stánkaře. I oni jsou jen součásti služby, kterou se snažíme zprostředkovat návštěvníkům a hostům a i díky určitému výběru a omezení je tato služba poskytována kvalitně. Model, kterým naše hody fungují, se tu po dlouhé roky vyvíjel a vyvíjet se bude i nadále. Za nejdůležitější považujeme skutečnost, že hodová tradice v naší městské části se po jejím znovuobnovení udržela a že si naše hody drží v širokém okolí nejvyšší kvalitu, a to nejen díky neutuchajícímu nadšení a nasazení všech organizátorů, jejich pomocníků a hodové chasy samotné, ale zejména díky Vašemu zájmu.