OPM zástupcem veřejnosti

Náš spolek se rozhodl podpořit námitky městské části a jejích obyvatel proti Návrhu Územního plánu města Brna a stal se zástupcem veřejnosti. Momentálně sbíráme podpisy ke zmocnění, kterých potřebujeme více než 200 a kterých již na 150 máme z besedy 15 .6. 2020. Pokud nás chcete podpořit, podepište a doručte nám arch do 29. 6. 2020 do schránky radnice na Hudcové 7. Děkujeme.

Zmocnění je ke stažení zde: [gview file=“https://obcanepromedlanky.cz/new/wp-content/uploads/2020/06/Zástuce-veřejnosti.pdf“]

a jeho text najdete níže.

 

ZMOCNĚNÍ ZÁSTUPCEM VEŘEJNOSTI

Občané pro Medlánky z. s.

 

My, níže podepsaní občané města Brna, uplatňujeme v souladu s § 23 odst. 1 stavebního zákona (StZ) věcně shodné připomínky k návrhu Územního plánu města Brna (č.j. MMB/0137162/2020, dále též Návrh). Na základě níže uvedených věcně shodných připomínek zmocňujeme ve smyslu věcně shodných připomínek k podání námitky a k dalšímu zastupování při projednání námitek ve smyslu § 23 a násl. StZ naším zástupcem veřejnosti spolek Občané pro Medlánky z.s., se sídlem K Rybníku 597/1, 621 00 Brno, IČ: 26998921.

 

Požadujeme:

1. Zásadně redukovat navrhovaný rozsah záboru zemědělského půdního fondu a navrhované navýšení zastavěnosti v k. ú. Medlánky a bezprostředním okolí

2. Důsledně respektovat zelený klín mezi městskými částmi Bystrc, Komín, Žabovřesky, Královo Pole, Medlánky a Řečkovice a Mokrá Hora a jeho ochranu před automobily tak, aby i nadále mohl být využíván k celoroční rekreaci obyvatel města Brna

3. Vypustit navrhované komunikace:

a) mezi Komínem (resp. Bystrcí) a Medlánkami se zaústěním do ulice Turistické (navržené jako veřejné prostranství se záborem ploch polí a zahrádek v lokalitě u křížku pro budoucí silnici),

b) mezi Medlánkami a Ivanovicemi od ulice V Újezdech pod kasárnami v Řečkovicích (R/1),

c) mezi Technologickým parkem (ul. Purkyňovou) a ulicí Hudcovou, ústící naproti ZŠ (Me/1).

4. Vypustit navrhované územní rezervy pro komunikace:

a) mezi ulicí Turistickou (od křížku) a ulicí Purkyňovou mezi Medláneckými kopci,

b) mezi ulicí Turistickou a ulicí V Újezdech.

5. Vypustit navrhované dopravní propojení mezi ulicemi V Újezdech a K Babě v rozvojové ploše Me-3.

6. Změnit navrhovanou výstavbu na polích mezi Medlánkami, Řečkovicemi a Ivanovicemi výhradně na méně intenzivní nízkopodlažní výstavbu do úrovně podlažnosti 2, ideálně výstavbu rodinných domů a jejich funkční komunikační napojení do území té městské části, kde je tato výstavba plánována. Požadujeme zásadní snížení intenzity využití území celých rozvojových ploch R-3 a Me-4 (méně obyvatel, méně pracovníků), a to také výrazným rozšířením ploch zeleně Z, kterých by mělo být násobně více, než je v lokalitě plánováno.

7. V rozvojové ploše Me-4 pod ulicí V Újezdech plochu V/a2 ponechat v navrhovaném umístění podél stávající komunikace, avšak její celkový rozsah zmenšit na rozsah dle stávajícího ÚP tak, aby tato plocha začínala až za křižovatkou s ulicí Nadační; ve zbývající ploše vymezit plochu zeleně Z. Požadujeme novou výstavbu v rozvojové ploše Me-4 podmínit prověřením v rámci územní studie s ohledem na přilehlou rekreačně sportovní oblast a zachování plnohodnotného prostupu do této oblasti.

8. Radikálně snížit intenzitu využití území tzv. Geofyziky a Medlánecké cihelny v rozvojové ploše R-8 (méně obyvatel, méně pracovníků), aby byl rozvoj těchto lokalit únosný pro stávající infrastrukturu Medlánek.

9. Mezi veřejně prospěšné stavby zahrnout také komunikační propojení mezi ulicemi Renčova a Terezy Novákové pro odlehčení dopravy z Duhových Polí.

10. Vypustit územní rezervy pro bydlení v zahradách a polích v lokalitě B-6 při ulici Turistické a Vycházkové a pod ulicí V Újezdech B-7.

11. Zachovat stávající stabilizovanou plochu vysazeného a vzrostlého biokoridoru kolem Medláneckého potoka jako plochu Územního systému ekologické stability (ÚSES) – biokoridor a dle reálného stavu masivních výsadeb kolem polní cesty na pozemku p. č. 1818 v k. ú. Medlánky vymezit plochu krajinné zeleně K.

12. V rámci katastru Medlánek vyčlenit funkční plochy na městských pozemcích pro domov pro seniory, sběrné středisko separovaného odpadu, školství a sport.

13. Změnit pobytovou louku kolem tzv. Žebětínské cesty v prodloužení ulice Žebětínek (p. č. 1811 v k. ú. Medlánky) ze zemědělské plochy A na plochu krajinné zeleně K.

14. Zachovat stávající prostup územím mezi ulicemi Turistickou a Vycházkovou a pozemky p. č. 1033/1 a 1033/12 v k. ú. Medlánky definovat dle reálného stavu jako zeleň Z, tzn. neměnit na zahrady I.

15. Plochu vedle stromové kaple na pozemku p. č. 1353 v k. ú. Medlánky vymezit pro vzpomínkový háj s možností pohřbívání ke kořenům jako plochu V/x/h.

16. Změnit v návrhu pozemky dostupné jen cestou kolem Medláneckého rybníka (p. č. 994/1, 1000/11 a další související pozemky v k. ú. Medlánky, které jsou ve stávajícím ÚP plochami H) z ploch bydlení B na plochy zeleně Z nebo K nebo plochy vodní a vodohospodářské H, jak je tomu dosud.

17. Plochu části městských pozemků při ul. Rysova p. č. 985/1 a 985/19 v k. ú. Medlánky, kde se nachází zahrada MŠ a veřejná zeleň, ponechat jako plochy zeleně Z; v případě trvání požadavku na doplnění zástavby změnit na plochu veřejné vybavenosti V pro možnost vybudování domova pro seniory.

18. Změnit pozemky plánované historicky jako rezerva pro novou radnici u kruhového objezdu (p. č. 985/21 a přiléhající části pozemků p. č. 985/1 a 985/2 v k. ú. Medlánky) z plochy bydlení B/r2 na plochu veřejné vybavenosti V/r2).

19. Plochu mezi městským bytovým domem Jabloňová 22-28 a ulicí Kuřímskou ponechat dle stávajícího ÚP jako zeleň Z, tzn. neměnit na bydlení B.

20. V lokalitě Technoparku v rozvojové ploše Me-1 zredukovat navrhované plochy bydlení za parkem ve prospěch ploch zeleně, a to alespoň v rozsahu, jak s nimi počítal stávající územní plán, požadujeme v souladu se stávajícím ÚP zachovat pruh zeleně pro rozšíření zámeckého parku směrem k budoucí zastávce tramvaje, a dále jej prodloužit podél budoucí tramvajové trati Me/31 celou lokalitou Technoparku, a v jejím sousedství vést plochu pro vybudování stezky pro pěší a cyklisty pro zajištění prostupnosti území z Medlánek do Králova Pole.

21. V lokalitě Technoparku v rozvojové ploše Me-1 navýšit plochy zeleně alespoň na úroveň stávajícího ÚP, dále požadujeme v části této lokality blíže k Medlánkách pamatovat i na veřejnou vybavenost v podobě školství, hřišť a sportovišť, aby noví obyvatelé i zaměstnanci ne-zhoršili již tak nedostatečnou kapacitu stávající veřejné vybavenosti v Medlánkách (MŠ, ZŠ, Centrum volného času, dětská hřiště, sportoviště). Požadujeme v dostupné vzdálenosti od ZŠ plochu pro sport S pro vybudování tělocvičny či malé sportovní haly, kterou by mohly využívat na tělocvik i děti základní školy, jejíž tělocvična je za hranou kapacity a brání případné-mu navýšení počtu žáků.

22. Zahrnout cyklostezku spojující Technopark a Průmyslovou zónou v Kuřimi kolem kasáren v Řečkovicích, Ivanovicemi a Českou.

23. Respektovat reálný stav využití území a v lokalitě zámeckého parku vymezit plochy zastavěné rodinnými domy jako plochy bydlení B/r1 a plochu pod zámkem jako plochu smíšenou obytnou C a v lokalitě Medláneckého kopce a jeho úpatí vymezit plochy zahrad I.

 

Uvedené připomínky podáváme zejména z důvodu zachování hodnoty okolí našeho bydliště, kvality bydlení, zabránění nadměrné zátěže z dopravy, ochrany přírody a rekreační funkce krajiny v MČ Brno-Medlánky. V dalším odkazujeme na bližší odůvodnění stanoviska MČ Brno-Medlánky k Návrhu Nového územního plánu města Brna. K dalšímu odůvodnění zmocňuji rovněž zástupce veřejnosti, spolek Občané pro Medlánky z. s.

 

Jméno, příjmení (čitelně – hůlkově) Bydliště (ulice, č. domu) – Brno Podpis

 

Jménem spolku Občané pro Medlánky z.s., se sídlem K Rybníku 597/1, 621 00 Brno, IČ: 26998921, výše uvedené zmocnění zástupcem veřejnosti přijímáme. V Brně dne …………….

 

Kateřina Žůrková:                                   Ing. Kateřina Richterová:                                   JUDr. Michal Marek: