Situace kolem Domu služeb na ulici Podpěrova

Situace kolem Domu služeb na ulici Podpěrova

 

V poslední době se znovu rozhořely vášně okolo tzv. „Domu služeb“ na ulici Podpěrova, a proto jsem se rozhodl krátce popsat aktuální situaci. Pro ty, kteří by snad nevěděli, o čem je vlastně řeč, nejprve krátké shrnutí. Dům služeb je prakticky jediným ekonomicky využitelným majetkem svěřeným naší městské části a byl (toho času ve špatném technickém stavu) pronajat v devadesátých letech společnosti Marka spol. s r.o., a to na dobu 50 let. Společnost Marka má nyní tuto budovu v pronájmu za nájemné, které podle vypracovaného znaleckého posudku neodpovídá tržním podmínkám, a prostory podnajímá dalším subjektům. Zároveň společnost Marka (s povolením příslušných orgánů) vybudovala na původním objektu druhé nadzemní podlaží s tím, že tato nástavba přejde do jejího majetku. To se nestalo, neboť nástavba nebyla vybudována jako stavebně technicky oddělitelná samostatná budova. Nástavba je tedy majetkem statutárního města Brna (jako vlastníka původního nastavovaného objektu) a společnost Marka ji využívá na základě nájemní smlouvy. Celá situace je pak ještě komplikována tím, že dle právních rozborů a názorů, které máme k dispozici, mohou být nájemní smlouvy mezi společností Marka a MČ Medlánky z devadesátých let od samého počátku neplatné a byly navíc ze strany MČ uzavřeny v situaci, kdy v zastupitelstvu resp. v radě MČ zasedal vždy některý z jednatelů společnosti Marka.

Po ustavení nového zastupitelstva v roce 2010 byly podniknuty další pokusy o řešení tohoto problému a narovnání vztahů, ve kterých MČ zatím vystupovala v nevýhodné roli. I proto byl na žádost MČ pozastaven převod nástavby do majetku společnosti Marka a uzavření nové nájemní smlouvy s tím, že je nutné modifikovat podmínky pronájmu tak, aby došlo k vylepšení postavení MČ jako pronajímatele objektu. Jelikož se jedná o změnu stávající na padesát let uzavřené nájemní smlouvy, musí být úprava podmínek pronájmu akceptovatelná i pro druhou smluvní stranu a nelze tedy očekávat, že by mohlo být dosaženo dohody, která by plně odpovídala představám MČ. Na druhou stranu v případě ztroskotání jednání o nových podmínkách smlouvy již deklarovalo zastupitelstvo MČ odhodlání řešit celý spor soudní cestou. Jako podklad pro postup MČ byla vypracována právní analýza hodnotící otázku platnosti dosavadních smluv a znalecký posudek, který zkoumá stav budovy, očekávané náklady a investice, ale i možné příjmy do rozpočtu městské části z pronájmu těchto prostor.

Důvodem, proč se může zdát, že situace nijak nepostupuje, je právní komplikovanost celého případu, nejasný výsledek případného soudního sporu ohledně platnosti smluv, ale především takřka jisté náklady pro městskou část ve výši milionů korun (realistické odhady jsou kolem 8 – 12 milionů korun). Za jistých okolností nelze vyloučit, že tyto náklady by městská část musela uhradit i v případě vítězství v soudním sporu, protože přístavba provedená firmou Marka byla touto firmou zaplacena a pokud by připadla do majetku statutárního města Brna, mohla by městu vzniknout povinnost vyrovnat se se společností Marka. Vyrovnání by potom podle statutu města Brna proběhlo z rozpočtu MČ, i když vlastníkem se stane město Brno. Uhrazení výše uvedené částky je při našem omezeném rozpočtu velmi problematické a to obzvláště dnes, kdy zřejmě bez účasti města budeme muset z vlastních prostředků vybudovat vestavbu ZŠ Hudcova, kde náklady této vestavby by měly dosáhnout cca. 10 milionů korun.

I přes všechno výše uvedené jsme si ovšem vědomi, že situaci je nutné vyřešit, a to jak nejdříve to bude možné. I proto přijalo zastupitelstvo usnesení, dle kterého využije následujících (maximálně) 6 měsíců k jednání se zástupci společnosti Marka a pokusu o nalezení smírného řešení, které by vedlo k vytvoření nové nájemní smlouvy, ve které by došlo k zrovnoprávnění obou stran. Pro případ, že by se v uvedeném časovém horizontu nepodařilo smírné řešení nalézt, vyjádřilo zastupitelstvo odhodlání zahájit proti společnosti Marka právní kroky vedoucí k vyklizení objektu a vydání bezdůvodného obohacení, které mohla společnost Marka v předchozích letech případně získat, pokud soud přistoupí na závěr o neplatnosti uzavřených nájemních smluv.

Martin Teplan