Informace z 15. zasedání zastupitelstva

V nečekaně poklidné atmosféře proběhlo poslední letošní zasedání zastupitelstva naší městské části. Hned na úvod jednání dostali zastupitelé na stůl rezignační dopis Mgr. Lucie Slavíkové, která odstoupila ze zastupitelstva z důvodu změny trvalého bydliště. Na její místo tak po složení zastupitelského slibu nastoupila náhradnice z kandidátní listiny OPM – Mgr. Kateřina Bukovjanová.
Již v novém složení tak zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtová opatření pro rok 2015 a následně i rozpočet na rok 2016 ve znění, které bylo předloženo ze strany radnice. Osobně jsem byl až překvapen, že tentokrát nebyla vedena šiřší diskuze o jednotlivých položkách rozpočtu a jejich výši. Prakticky bylo pouze vysvětleno rozdělení dotací pro příspěvkové organizace do různých kapitol rozpočtu (pro příští rok jsou v rozpočtu zvlášť vedeny dotace pro organizace zabývající se tělovýchovou a zvlášť pro organizace zabývající se rodinnou politikou). Po hladkém schválení rozpočtu pak byla ještě pověřena rada městské části tím, aby přijala poslední letošní rozpočtové opatření, jehož cílem bude upravit kapitoly příjmů a výdajů tak, aby nebyla ze strany městské části porušena rozpočtová kázeň.
Kromě rozpočtu městské části byly schváleny také závazné ukazatele rozpočtu pro mateřskou a základní školu. Tyto naše organizace se tak budou muset v příštím roce těmito ukazateli řídit a v případě potřeby jejich změn budou muset projít opět schválením městskou částí, jakožto zřizovatelem MŠ a ZŠ.
Byla schválena také změna městské vyhlášky, jejíž aktualizace souvisí s přesunem řešení agendy přestupků z naší městské části na MČ Královo Pole a termíny řádných zasedání ZMČ na příští rok.
V rámci bodu Dotazy, podněty a připomínky členů ZMČ pak bylo projednáno několik bodů, z nichž nejzajímavější byly:
- Připomínka Mgr. Barákové k nesprávnému ukončení minulého zasedání zastupitelstva. Dle této připomínky nebylo minulé zasedání řádně ukončeno a nedošlo na projednání bodu Různé. Dle zápisu ověřeného pí Hanou Pumprlovou (Zelené Medlánky) a p. Augustinem Dobešem (KDU-ČSL) však ukončení proběhlo standardně. I přesto byl tajemník MČ pověřen tím, aby zkusil prověřit, zda k této situaci opravdu nedošlo.
- Obvinění Ing. Fuky, že údržbáři MČ malovali v pracovní době garáž rodičů starosty – bohužel bez účasti Ing. Fuky (omluven z důvodu nemoci) poskytl tajemník MČ informaci, že pracovník údržby tuto práci neprováděl v pracovní době, ale v době čerpání dovolené. To, že daný pracovník dovolenou skutečně čerpal, je možné doložit na základě mzdových lístků. Mzdy pro nás navíc zpracovává MČ Brno-Střed, takže nemohly být účelově změněny. I přes snahu zbývajících zastupitelek Zelených Medlánek o zlehčení původních obvinění je zřejmé, že tentokrát Ing. Fuka přestřelil. Jsem zvědav, zda se tedy dočká starosta, či pracovníci údržby omluvy za toto nepravdivé nařčení.