Nepřipusťme zavlečení tranzitní dopravy do Medlánek

Před několik dny se mi náhodou dostala do ruky studie obchvatu městské části Brno-Kníničky. Přál bych obyvatelům Kníniček krásné a klidné bydlení. Vadí mi ale, že to samé nepřejí oni nám a jejich zastupitelstvo řeší problémy na úkor okolních městských částí. Obchvat Kníniček totiž v podání studie znamená mimo jiné vybudování silnice z Komína přes letiště s napojením na ulici Turistickou a pokračováním mezi Medláneckými kopci až do Technoparku na ulici Purkyňovu (viz výkres na druhé straně). Ohledně vytížení obchvatu jsem slyšel o pěti tisících automobilech průměrně každý den, ale to se dnes dá jen odhadovat.

CO NÁM HROZÍ?

Návrh je třeba dát do kontextu s konceptem návrhu nového Územního plánu města Brna. S ním jsme v Medlánkách projevili jasný nesouhlas a v jeho pořizování se nepokračovalo. Nyní se ale město vrací k otázce, zda pořizovat návrh zcela nový, nebo se vrátit k původnímu konceptu a pokračovat v jeho dopracování. A tento koncept již obsahoval návrh na propojení Komína, Medlánek, Řečkovice a Ivanovic novou silnicí. Měla vést přes letiště, pokračovat do ulice Turistické. Dále se uvažovalo buď o variantě přivedení dopravy až do samého centra Medlánek na kruhový objezd a potom pokračování ulicí Hudcovou, Kytnerovou nebo V Újezdech (kam kdo směřuje), nebo o variantě vybudování nové komunikace mezi ulicí Turistickou přes pole a zahrady k rybníku a dětskému hřišti, kde by se komunikace napojila do ulice V Újezdech a vedla tudy dál do Řečkovic a Ivanovic. Komunikace z Medlánek do Ivanovic by jistě dříve nebo později následovala a obchvat Kníniček je v tomto smyslu třeba chápat jako začátek zavlečení dopravy celoměstského a nadměstského charakteru do Medlánek. A to by také pomohlo odůvodnit, proč dálnice R43 (dnes D43) již není potřeba trasovat přes Bystrc a Kníničky, když zde bude existovat plnohodnotná výpadovka z města na sever přes Medlánky.

BRNO CHCE NOVOU SILNICI PROVĚŘIT

Město Brno v současnosti požádalo kraj o prověření potřebnosti tzv. obchvatu Kníniček v rámci Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno. Kraj městu vyhověl, neboť je především věcí města, kudy na svém území chce dopravní koridory vést. Pokud studie prokáže opodstatnění takového obchvatu, může být zahrnut do krajských Zásad územního rozvoje (de facto územní plán kraje). V tom případě se stane pro město trasování této komunikace závazné a bude ji muset zahrnout do svého územního plánu. Tím nezbude žádný prostor argumentovat při pořizování územního plánu města tím, že toto území je třeba chránit s ohledem na hodnoty, které jsou významnější než řešení problémů s dopravou, byť z dopravního hlediska může být komunikace pro některé části města prospěšná.

MĚSTO NENÍ JEN DOPRAVA

Lokalita v okolí letiště totiž tvoří přirozený zelený klín severu města, nacházející se mezi Kuřimí a městskými částmi Řečkovice, Medlánky, Královo Pole, Žabovřesky, Bystrc, Komín a Kníničky, přičemž obyvatelům všech těchto městských částí poskytuje příležitosti k rekreaci, sportu a odpočinku. V lokalitě se nachází mnoho prvků hodných důsledné ochrany: Přírodní park Baba, přírodní památky Mniší hora, Medlánecké kopce, Netopýrky, regionální biokoridor a letiště Medlánky, kde se vyskytuje Syslí rezervace (evropsky významná lokalita).

STANOVISKO MEDLÁNEK

Takovému zásahu do naší městské části jsme připraveni se bránit. Jednak rada městské části přijala usnesení, kterým požaduje důsledně respektovat zachování tohoto zeleného klínu a chránit všechny jeho významné prvky; jakékoli stavební zásahy v tomto území požadujeme podmínit zkoumáním vlivu na životní prostředí procesem EIA. Rada městské části nesouhlasí s navrženou komunikací označovanou jako „obchvat Kníniček“ a nesouhlasí s jejím prověřováním v krajské studii. Rada městské části dále vyzývá kompetentní orgány kraje a města, aby podpořily vedení komunikace D43 ve variantě „bystrcké“. Tím připomínáme již dříve medláneckým zastupitelstvem vyslovené stanovisko a připojujeme se k dalším městským částem a obcím, které požadují účelné řešení městské a tranzitní dopravy, nikoli hledání nevhodných náhradních řešení či neřešení vůbec.

BRAŇME SE SPOLEČNĚ

Pokud se máme nápadům na zavlečení tranzitní dopravy do Medlánek ubránit, nedokážeme to bez vás. Pomohlo by, kdybyste sami napsali kompetentním orgánům města a kraje, pokud komunikaci v okolí Medláneckého letiště nechcete. Vyjádření můžete zaslat na tyto adresy: Jihomoravský kraj, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno (lze i na e-mail: posta@kr-jihomoravsky.cz), a Statutární město Brno, Odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 946/67, 602 00 Brno (posta@brno.cz). Stačí uvést, že „nesouhlasíte s tím, aby Územní plán města Brna nebo Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje umožnily výstavbu jakékoli nové silnice pro automobilovou dopravu v okolí Medláneckého letiště“. Důvody můžete uvést dle vlastního uvážení. Vzorový dopis si můžete stáhnout níže.

TEĎ ANEBO NIKDY

Nedejme se odradit ujištěními, že není pořizování územně plánovací dokumentace právě v takové fázi, v níž by zákon předvídal připomínky a námitky občanů. Nikdo z kompetentních míst vám dnes neumí říct přesný termín, kdy se do takové fáze dostaneme a co bude předmětem návrhu, který budeme moci připomínkovat. Právě teď je správný čas dát jasně najevo, že si přejeme zachovat čistě rezidentní charakter Medlánek a kvalitu života jejich obyvatel. Nyní je čas bojovat za to, abychom se v budoucnu k žádným nesmyslným návrhům už vyjadřovat nemuseli.

JUDr. Michal Marek, starosta MČ Brno-Medlánky za OPM

Dokumenty ke stažení najdete na stránkách obce: http://medlanky.cz/nepripustme-zavleceni-tranzitni-dopravy-do-medlanek/

01-PREHLEDNA_SITUACE