VOLEBNÍ PROGRAM 2018

ZACHOVÁNÍ CHARAKTERU MEDLÁNEK Nadále budeme bránit budování nových tranzitních komunikací a masové výstavbě a hájit zájmy Medlánek před negativními dopady případné výstavby v okolí (Cihelna, Geofyzika, Technopark). Městem plánovaná výstavba v Technoparku musí přinést Medlánkám užitek (rozšíření parku, nová nabídka služeb a sportovišť atd.).

ROZVOJ MEDLÁNEK Budeme usilovat o další občanskou vybavenost (např. pošta, bankomat, obchody, služby, zdravotní péče apod.). Pokud bude město i proti naší vůli chtít prosadit další výstavbu, musí být omezena jen na rodinné domy, které jednou provždy znemožní další masovou výstavbu na poli za novým sídlištěm. V dlouhodobém horizontu usilujeme o vytvoření náměstí dobudováním prostoru před Sýpkou.

OBNOVA MEDLÁNEK Zajistíme v Medlánkách kvalitní a udržovaná veřejná prostranství. V Ovocném sídlišti a okolí vojenských bytovek budeme pokračovat v rekonstrukci obnovou našich chodníků, schodišť, veřejných prostranství, dětských hřišť a mobiliáře. Kompletně obnovíme cenný park na nám. Odboje a jeho okolí. Budeme pokračovat v rekonstrukci Společenského centra Sýpka a rekonstrukci hřišť.

ZELEŇ A ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ Revitalizujeme zeleň ve starých Medlánkách. Pro zachování příjemného klima Medlánek zajistíme kvalitní péči o zeleň, vysadíme další stromy a budeme pokračovat v opatřeních pro zadržování vody (obnovení obecní studny u stromové kaple a zachytávání vody z obecních střech pro zalévání, vybagrování bahna z rybníka, obnova studánky v Perglu). Místo ničení ovzduší pálením budeme pokračovat v podpoře kompostování. Ozeleníme kontejnerová stání. Budeme pokračovat v zakládání kvetoucích záhonů (viz kruhový objezd) a v projektu „Strom pro Medlánky“. Vyvineme maximální úsilí k vytlačení pěstování řepky z blízkosti obytných domů. O medláneckou zeleň budeme pečovat bez herbicidů na bázi glyfosátů.

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Veřejná prostranství a jejich kvalita dotváří náš domov. Kompletně revitalizujeme park u mokřadu včetně vybudování odpočinkové zóny s přístupem do koryta potoka a prověříme možnost vybudovat širokou lávku pro zachování příležitosti k sáňkování. Zahájíme jednání o možnosti rozšíření Zámeckého parku a rekonstrukci jeho páteřních komunikací pro pěší. Revitalizujeme prostor parkoviště na ulici Matalova, kde omezíme dlouhodobé stání aut.

VÝJIMEČNĚ PRO MEDLÁNKY Medlánky jsou mimořádné a my máme nápady, které jinde v Brně nenajdete. Vybudujeme stromovou kapli u lesa na konci ulice Vycházkové. Zřídíme veřejně přístupný ovocný sad a prověříme možnost komunitní zahrady. Obnovíme vinohrad u letiště a zasadíme se o vybudování jahodárny pro samosběr jahod na některém z okolních polí města.

MEDLÁNKY PRO VŠECHNY GENERACE Podpora seniorů a rodin s dětmi je stěžejním tématem radnice, aby s námi žili bezpečný, společensky plnohodnotný život se zajištěním potřebných služeb. Naší dlouhodobou vizí je, že medlánečtí senioři by měli i na podzim svého života zůstat s námi, v novém domě s pečovatelskou službou v Medlánkách. Budeme pokračovat v programu „Vzděláváme Medlánecké“ nejen pro rodiče nebo seniory (Univerzita třetího věku) a provozovat bezplatnou sociálně-právní poradnu.

BEZPEČNOST Zajištění bezpečnosti ve vlastních domovech i na komunika-cích a veřejných prostranstvích je jedním z hlavních úkolů obce. Nejen pro děti a seniory zajistíme kurzy první pomoci, sebeobrany a prevence kyberšikany. Zasadíme se o přítomnost městské policie, bezpečná hřiště, bezpečnou cestu do školy i pobyt v ní. Zajistíme vybudování osvětlení na ulici Hudcova od vozovny směrem k Technoparku mimo chodník. Zajistíme osvětlení kolem Geofyziky a budeme usilovat o osvětlení cesty k letišti.

DOPRAVA Podporujeme všechny druhy dopravy. Automobilová doprava nesmí být zdrojem nadměrného zatěžování území. Budeme prosazovat, aby ekologické autobusy znovu vozily medlánecké bez přestupu až do centra a napojení Medlánek na síť cyklostezek do centra i do okolních obcí. V Ovocném sídlišti budeme nadále usilovat o bezbariérové chodníky na Podpěrové. Dokončíme připravené projekty vybudování chodníku z ulice Hrázka do Řečkovic včetně veřejného osvětlení, rozšíření chodníku od kruhového objezdu k ulici Matalova a vybudování přístřešku na zastávce u školy. Zasadíme se o nové zastávky autobusu č. 65 u hotelu Prometheus.

PARKOVÁNÍ Rezidentní parkování bychom podpořili jen na přání obyvatel Medlánek, pro ně zdarma a výlučně ve večerních a nočních hodinách. Máme připraveny projekty na budování nových parkovacích stání v okolí ul. Turistické a nám. Odboje, případně v dalších lokalitách, a to vždy po projednání s místními.

KULTURA Budeme pokračovat v upevňování stávajících kulturních tradic (hody, ples, setkání generací, divadla, výstavy), v zavádění nových akcí (Medlánecké filmové noci – filmy nejen v parku a nejen v létě) a v rozšiřování jejich nabídky (přednášky cestovatelů, besedy s osobnostmi, autorská čtení).

SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY Chceme pro Medlánky bohatou nabídku sportovních a volnočasových aktivit pro děti i dospělé. Pro bruslaře na rybníku zajistíme dočasné osvětlení a zlepšíme zázemí. V Ovocném sídlišti podpoříme obnovu sauny na hřišti a vybudujeme oblíbené venkovní fitness prvky. Chceme kompletní obnovu nejnavštěvovanějšího dětského hřiště v Zámeckém parku. Dobudujeme další etapu lanového centra u rybníka.

ŠKOLSTVÍ Připravujeme školní klub s programem i po skončení družiny, příměstské tábory ve škole o jarních a letních prázdninách, nové odborné učebny, pravidelné hodnocení kvality školy ze strany žáků, rodičů a učitelů, mezigenerační spolupráci s našimi seniory, školní vánoční jarmark a zapojení školy do mezinárodních projektů. Nadále budeme podporovat bezplatné stravování dětem ohroženým chudobou. Zvýšení kapacity školky řešíme s městem v rámci dokončení Technoparku a sdílením míst. Nadále budeme podporovat alternativní zařízení (Dětský klub Medlánci a lesní klub Medlánka).

PROFESIONÁLNÍ A VSTŘÍCNÁ RADNICE Každý zaměstnanec radnice bude poskytovat profesionální službu obyvatelům Medlánek v případě potřeby a po dohodě i mimo úřední dobu a budovu radnice. Medlánky zůstanou nezadlužené, zakázky budou nadále zadávány přísněji, než vyžaduje zákon, a každý doklad do poslední faktury bude veřejně k dispozici. Webové stránky radnice propojíme s městem, aby byly informace k nalezení uživatelsky pohodlně z jednoho místa. O podstatných otázkách Medlánek budeme i v budoucnu pořádat veřejné debaty, ankety, informační akce i pravidelné Hovory s občany.

 

DO VOLEB JDEME S ČÍSLEM 3