Přichází znovu doba developerských tlaků?

V poslední době se začínáme na zasedáních zastupitelstva čím dál častěji setkávat s požadavky na změnu regulačního, případně územního plánu, jejichž cílem je změnit pozemky nestavební na stavební. Jednalo se např. o případy, kdy bylo požadováno provedení změn, jež by umožnily postavit bytové domy na ulicích Rysova a Kytnerova nebo o poslední případ, kdy se žadatelé pokouší opakovaně získat souhlas ke změně zahrádek na stavební pozemky. Právě k tomuto případu bych rád napsal několik vět.

Na program zasedání zastupitelstva 9. června 2014 byl již potřetí zařazen bod na poskytnutí souhlasu se změnou územního plánu v lokalitě U křížku na ulici Turistická (v předchozích dvou případech souhlas nebyl udělen). Konkrétně se jedná o změnu z „plochy zahrádek (ZPF-IR)“ na „plochu bydlení (BR)“ neboli nahrazení stávajících zahrádek několika rodinnými domy. Jako důvody, proč se žadatelé opět obracejí na zastupitelstvo, bylo mimo jiné uvedeno: 1. připojení nového žadatele o změnu a 2. neprojednání předchozích žádostí kompletním zastupitelstvem. Ani jeden z těchto důvodů není z mého pohledu zcela relevantní, avšak k oběma bych se rád vyjádřil.

1. Připojení nového žadatele

K žádosti se nově připojil také IMPERA ŽSD, uzavřený fond a.s., čímž se rozšířil nejen počet žadatelů, ale také množství pozemků, u nichž je změna požadována. Osobně v tom ale nevidím důvod, proč změnu schválit, právě naopak. Na rozdíl od ostatních žadatelů si v tomto případě těžko představuji, že si chce fond postavit domek, aby měl kde bydlet. S developery pak nemáme příliš dobrou zkušenost z tzv. Kouzelných Medlánek, kde zastupitelé schvalovali rodinné domky, resp. malé bytové domy o cca 4 bytových jednotkách, a co bylo nakonec developerem postaveno, víme všichni. A já bych byl velmi nerad, pokud by se tato situace znovu opakovala. Již před jednáním zastupitelstva se také vyskytly neověřené informace, že možná probíhají některé nestandardní aktivity, které by měly zajistit, že bude tato změna schválena. Jestli se v pozadí skutečně něco událo, se asi nikdy nedozvíme, nicméně jistou kuriozitou je, že po cca 2 letech absencí se zasedání zastupitelstva účastnil také Zbyšek Veselý (ČSSD). Možná šlo o náhodu, ale pokud se na zasedání objeví zastupitel, který dlouhou dobu neprojevuje o svoji funkci zájem, a to zrovna v době, kdy se má projednávat změna územního plánu, je pro mne jednoznačně varovným signálem.

2. Neprojednání kompletním zastupitelstvem

Hlasování při zasedáních zastupitelstva je svým způsobem specifické. Aby mohlo být jakékoliv usnesení přijato, musí pro něj hlasovat nadpoloviční většina všech zastupitelů. To v praxi znamená, že čím méně zastupitelů se zasedání účastní, tím těžší je cokoliv prosadit a nelze provádět ani alibistické parlamentní kejkle jako je opuštění hlasovacího sálu pro snížení počtu potřebných hlasů. V tomto bodě proto dovedu žadatele pochopit, že jsou rozladěni z nízké účasti zastupitelů (prvního projednávání se zúčastnilo 11 členů ZMČ, druhého 10, třetího 11). Nicméně ani to není důvodem, proč bychom my, kteří se zasedání účastníme pravidelně, měli na každém druhém zasedání projednávat stejnou věc. Zcela absurdní pak byla připomínka jednoho z žadatelů, že jsme projednávání schválně zařadili na program jednání, kde není kompletní zastupitelstvo. Kdyby se žadatel více zajímal, tak by věděl, že se fakticky nikdy nesejde více než 13 zastupitelů (2 zastupitelé za ČSSD nechodí prakticky nikdy a i u ostatních se někdy vyskytne absence z důvodu nemoci či pracovního vytížení) a navíc se jednalo o řádné zasedání, jehož termín byl znám již od konce roku 2013. V tomto bodě však lze pouze apelovat na voliče, aby se sami zajímali, kdo se zasedání v souladu se svým slibem účastní a kdo si ze zastupitelské funkce udělal pouze pravidelný zdroj drobného příjmu, avšak na své povinnosti zastupitele občanů Medlánek zapomněl.

Výsledek opětovného projednání

Není asi překvapením, že ani na třetí pokus se žadatelům nepodařilo souhlas získat (6 pro, 5 proti), a to především díky zastupitelům zvoleným za OPM, kteří byli většinově proti této změně. Po opětovném zamítnutí jsme byli požádáni, zda můžeme shrnout argumenty, proč se změnou nesouhlasíme. Nemohu mluvit za ostatní zastupitele, kteří změnu odmítli, avšak uvedu stručné zdůvodnění alespoň sám za sebe.

Osobně by mi vybudování přibližně 5 rodinných domů v dané oblasti nevadilo, nicméně vidím několik možných budoucích problémů:

1. Žádost říká, že zahrádky jsou již překonané a je lepší jejich plochy zastavět, protože budou více využity. S tímto nelze souhlasit. Je řada lidí, kteří by si rádi zahrádku pořídili. Problém je spíše v tom, že majitelé ji těžko prodají za cenu zahrádky, pokud doufají, že se jim podaří změna na stavební pozemek, čímž cena rapidně vzroste. Zároveň se stejným argumentem mohou přijít vlastníci polí do Ivanovic nebo Komína, protože pole je překonané a je lepší ho zastavět rodinnými domy.

2. Precedent výstavby – žadatelé se odkazují na to, že v ulici naproti jejich pozemkům byla změna povolena a domy tam jsou (změna však nebyla povolena tímto zastupitelstvem). Pokud bychom na takový argument přistoupili, tak na dalším zasedání budeme mít majitele sousedních pozemků, kteří budou chtít také provést změnu využití ploch, protože „těm vedle“ jsme to povolili.

3. Omezené pravomoci MČ – městská část má v případě výstavby velmi malé pravomoci a územní (příp. regulační) plán je vlastně poslední místo, kde máme šanci ovlivnit jak budou Medlánky vypadat. Jakmile jednou povolíme změnu typu pozemku, tak už může snadno dojít i bez našeho souhlasu ke změně toho, co bude fakticky postaveno tak, jak se tomu stalo v případě Kouzelných Medlánek.

Rozumím žadatelům a většině z nich věřím, že si opravdu chtějí postavit jen dům pro svoji rodinu. I přesto bych jim ale doporučil, aby s případnou novou žádostí vyčkali na konec roku a případně ji předložili novému zastupitelstvu s plným čtyřletým mandátem. Je možné, že noví zastupitelé budou výstavbě více nakloněni než ti současní. Ačkoliv výstavba několika rodinných domů jistě není problémem, tak může být nová zástavba při ulici Turistická prvním kamínkem, který svrhne lavinu a ta se zastaví až v Komíně a Ivanovicích.

Přibližné vymezení oblasti, která byla v rámci této žádosti projednávána, vidíte na obrázku uvedeném níže. U krizku

 

0611 - zelen 2 0611 - zelen 1