Debata o NÁVRZÍCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU V MEDLÁNKÁCH – 30.5.2018

Milí medlánečtí obyvatelé,

znovu se na Vás obracím s prosbou o zapojení do procesu územního plánování, abychom dali městu Brnu společně najevo, že si nepřejeme novou masivní výstavbu na polích kolem Medlánek ani budování nových komunikací do Komína a Bystrce nebo do Ivanovic, které by do Medlánek přivedly tranzitní dopravu z okolních částí města Brna. Aktuálně totiž město schvaluje Pokyny pro zpracování Návrhu Územního plánu města Brna. To je stručně řečeno dokument, vycházející ze tří variant konceptu územního plánu, který jsme již před lety za Medlánky s Vaší masivní podporou připomínkovali, a kterým se dává úkol zpracovateli územního plánu, jak si město Brno nový územní plán představuje. Město Brno v něm však nadále sleduje záměry, které jsme za Medlánky již dříve opakovaně odmítli (podrobněji níže). Vedle toho město Brno připravuje také změnu územního plánu v lokalitě Technologického parku (území přibližně mezi zámeckým parkem a ulicí Hradeckou), kde je plánováno nejen částečné posunutí tramvajové smyčky, ale zejména výrazně masivnější bytová výstavba, než se kterou počítal dosud platný územní plán (podrobnosti rovněž níže)

Zvu Vás tedy srdečně na debatu o rozvoji Medlánek, která se uskuteční na Sýpce ve středu dne 30. května 2018 v 18 hodin.

Po skončení této debaty proběhne od 20 hod. zasedání zastupitelstva městské části, na které jste rovněž zváni, kde připomínky k uvedeným dokumentům za Medlánky schválíme. Účast na debatě přislíbili zástupci samosprávy města, 0dboru územního plánování a rozvoje MMB, Kanceláře architekta města Brna a zástupci Technologického parku Brno. Podrobnější materiály naleznete na webu www.medlanky.cz.

Městská část bude znovu navrhované změny územního plánu připomínkovat, ačkoli striktně podle procesních zákonných pravidel tuto možnost v této fázi přípravy územního plánu nemáme. Město Brno nám však tuto možnost přislíbilo. Na podobě a znění těchto připomínek se můžete podílet i Vy. Buď tak, že přijdete na debatu a své připomínky přednesete, nebo je můžete odevzdat písemně na podatelně v přízemí radnice, nebo mi je můžete zaslat na můj mail marek@medlanky.brno.cz. Pokud budete chtít dodat našim argumentům váhu, můžete naše připomínky podpořit, a to buď formou podepsání podpisového archu, který bude k dispozici na výše uvedené besedě a také na podatelně radnice kdykoli v pracovní dobu od pondělí 21. května 2018 do pondělí 4. června 2018 včetně, nebo vyplněním a vhozením lístku na konci tohoto textu do poštovní schránky radnice. Odeslat své připomínky můžete samozřejmě tradičně i na Odbor územního plánování a rozvoje MMB. Jelikož však zákon takový postup nepředpokládá, není jisté, zda se město bude takovými přípisy zabývat, a proto takový postup spíše nedoporučuji. V pořizování změn územního plánu bude ještě pro individuální námitky a připomínky prostor v rámci veřejného projednávání konkrétního návrhu, který má být na základě Pokynů teprve zpracován. Za městskou část se však snažíme své námitky a připomínky vznášet kdykoli se tato možnost nabídne. Návrh našich připomínek naleznete v dalším textu. S panem náměstkem Anderem jsme se dohodli, že připomínky můžeme za radnici podat nejpozději do 10. června 2018.

 

 1. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA BRNA (dále jen „Pokyny“)

Tyto Pokyny vychází ze tří variant Konceptu Územního plánu města Brna, které jsme za Medlánky připomínkovali již v roce 2011. Téměř žádným připomínkám radnice ani obyvatel nebylo vyhověno a do Pokynů byly zahrnuty všechny zásadní změny využití území, se kterými v Medlánkách dlouhodobě nesouhlasíme. Nejzásadnější je výstavba budoucích komunikací, které jednak přivedou do Medlánek tranzitní dopravu v rámci dopravy mezi jednotlivými městskými částmi na severu města a jednak se kolem nich v budoucnu bude rozvíjet další výstavba. Podle Pokynů se má vybudovat komunikace z Komína (resp. Bystrce) kolem letiště v trase stávající panelky až ke křížku, kde se zaústí do ulice Turistické a dále komunikace z Medlánek pod kasárnami v Řečkovicích až do Ivanovic. Vedle toho má být ponechána rezerva na vybudování propojky mezi ulicemi Turistickou a V Újezdech (tato komunikace začíná na ulici Turistické cca 200 metrů pod křížkem, vede kolem dlouhé zdi tamního rodinného domu, kolem rybníka a stávajícího dětského hřiště a vyústí do ulice V Újezdech, odkud bude možné dále pokračovat do Ivanovic). Rezerva má být ponechána také na komunikaci vedoucí od křížku z ulice Turistické ve směru do Technologického parku, která se napojí na stávající ulici Purkyňovu. Další komunikace má potom vést z ulice Purkyňovy dolů na ulici Hudcovu přímo k základní škole. S tou ostatně počítá i níže popsaný návrh na změnu územního plánu v lokalitě Technologického parku. Jen na dokreslení bych rád uvedl, že pokud jsou některé komunikace uvedeny jen jako rezerva, je velká pravděpodobnost, že i k jejich realizaci v budoucnu dojde.

Samotná výstavba za tzv. Kouzelnými Medlánkami (jak dlouho ještě „kouzelnými“ zůstanou?) není plánována natolik masivní. Je však v blízkosti stávajících domů a počtem obyvatel a uživatelů nebytových prostor opět navýší dopravu. Nejedná se totiž o domy rodinné, ale o bytovky a plochu pro občanskou vybavenost. Nevětší problém je s plánem na masivní výstavbu na polích za Medlánkami, přináležejících už Řečkovicím a Ivanovicím, přičemž zejména u řečkovické části se počítá s obsluhou území přes Medlánky. Celá lokalita má pojmout cca 3.000 nových obyvatel. Výstavba v samotných Medlánkách se navrhuje jen nad budoucí komunikací do Ivanovic. I pro Medlánky je však plánována ještě rezerva pro další výstavbu i pod touto komunikací (viz snímek z varianty III Konceptu územního plánu, kde jsou vidět červeně vyznačené budoucí komunikace i plánovaná výstavba za ulicí V Újezdech – zde v mírnější variantě bez rezerv pro další výstavbu; podoba plánovaných rezerv vychází z varianty II konceptu a naleznete ji níže v textu).

V Pokynech se počítá také s územní rezervou pro bydlení v lokalitě polí a zahrádek mezi ulicemi Vycházkovou a Turistickou (od křížku napravo). Zrušit se má biokoridor kolem Medláneckého potoka a území má být dále vedeno jen jako zeleň. Vyhověno nebylo našemu požadavku, aby jakákoli nová výstavba v Medlánkách měla podobu výhradně rodinných domů, ani požadavku na točnu pro autobus č. 65 na konci ulice V Újezdech, ani na ponechání současného využití území kasáren v Řečkovicích bez masové bytové výstavby. Vyhověno bylo alespoň našemu požadavku na novou komunikaci z Duhových Polí na ulici Terezy Novákové, což by snížilo průjezdy z Řečkovic přes Medlánky.

Plánované komunikace (červené) a rozvoj za Kouzelnými Medlánkami (lokalita Me-8)

2

Návrh připomínek MČ Brno-Medlánky k Návrhu Pokynů pro zpracování Územního plánu města Brna

 1. Požadujeme vypuštění plánovaných komunikací
  • mezi Komínem (resp. Bystrcí) a Medlánkami se zaústěním do ulice Turistické
  • mezi Medlánkami a Ivanovicemi od ulice V Újezdech pod kasárnami v Řečkovicích
  • mezi Technologickým parkem (ul. Purkyňovou) a ulicí Hudcovou (ústící naproti základní škole)
 2. Požadujeme vypuštění plánovaných územních rezerv pro komunikace
  • mezi ulicí Turistickou (od křížku) a ulicí Purkyňovou mezi Medláneckými kopci
  • mezi ulicí Turistickou a ulicí V Újezdech
 3. Požadujeme změnit plánovanou výstavbu na polích mezi Medlánkami, Řečkovicemi a Ivanovicemi výhradně na výstavbu rodinných domů a jejich funkční komunikační napojení do území té městské části, kde je tato výstavba plánována
 4. Požadujeme vypuštění územní rezervy pro bydlení v zahradách v lokalitě Me-7 mezi ulicemi Turistickou a Vycházkovou
 5. Požadujeme zachovat stávající biokoridor kolem Medláneckého potoka
 6. Požadujeme vybudování točny autobusu č. 65 na konci ulice V Újezdech.

Ke zdůvodnění našich připomínek je třeba uvést, že rozumíme snaze města Brna bránit se suburbanizaci (stěhování obyvatel z města do okolních obcí). Je však zjevné, že většina obyvatel Brna se nestěhuje do bytů v okolních obcích, ale realizuje svou touhu po životě v rodinném domě, přičemž nabídka nových pozemků pro výstavbu rodinných domů je ve městě Brně tragická. Pokud město trvá na svém záměru výstavby v lokalitě mezi Medlánkami a Ivanovicemi, jeví se s ohledem na charakter lokality nejvhodnější zástavba právě rodinnými domy, které plynule navážou jak na okolní zalesněný krajinný ráz, tak i na stávající zástavbu většiny přilehlých části Ivanovic, Řečkovic i Medlánek. Jako naprosto nevhodné se jeví zavlékaní jakékoli výstavby (byť v podobě územních rezerv) do aktuálně rekreačních území mezi ulicí V Újezdech a Medláneckým potokem a v zahradách mezi ulicí Turistickou a ulicí V Újezdech, přičemž ve druhém případě je reálnost zastavení většiny území zahrad s ohledem na majetkové i terénní podmínky diskutabilní.

Zavlékání dopravy do čistě rezidenční lokality je potom v rozporu s trendy moderního urbanismu. Pokud dojde k realizaci napojení ulice Hradecké pod Kuřimí do plánované komunikace D43 (případně I43), bude existence tohoto napojení na straně jedné a propojení stávající ulicí Hradeckou a dobudovaného velkého městského okruhu na straně druhé dostatečné pro zvládnutí dopravy bez zničení významné přírodní a rekreační lokality Medláneckého letiště a okolí. Ačkoli rozumíme přínosům komunikace z Komína do Medlánek a Ivanovic z hlediska dopravního, máme za to, že jsou v území významnější hodnoty, které by měly být při procesu územního plánování chráněny. Současný sledovaný trend „města krátkých vzdáleností“ neznamená prošpikování města komunikacemi, ale co nejkratší dostupnost jednotlivých funkcí města pro jeho obyvatele. Pokud dopustíme zničení rekreační lokality okolí Medláneckého letiště, budou obyvatelé okolních městských částí hledat plochy s rekreační funkcí jinde a jen se opět zvýší nároky na dopravu. A to jistě není cíl, který by měl být v rámci územního plánování sledován. Trvání na této komunikaci je o to překvapivější, že jsou radnice v Medlánkách i Komíně ze strany zástupců města stále ujišťování, že tuto komunikaci nikdo nechce.

Jako naprosto nelogické se jeví dopravní napojení plánované výstavby v okolí řečkovických kasáren na komunikaci do Medlánek. Pokud Řečkovice usilují o rozvoj této lokality, mělo by dojít k obsluze tohoto území ze strany Řečkovic. To určitě uvítají budoucí obyvatelé Řečkovic v těchto lokalitách, neboť právě do Řečkovic budou jezdit na úřad, vozit děti do školy a školky, do kroužků apod.

Ohledně podrobnějšího odůvodnění našich připomínek plně odkazujeme na naše připomínky ke Konceptu Územního plánu města Brna, které byly doručeny Odboru územního plánování a rozvoje MMB v roce 2011.  Závěrem bychom rádi doplnili, že snad již žijeme v době, kdy nejsou názory obyvatel přehlíženy a nikdo si neuzurpuje právo rozhodovat autoritativně o tom, jak se má rozvíjet území, proti vůli těch, kteří je považují za svůj domov. Volení zástupci by měli své obyvatele za pomocí urbanistů a dopravních inženýrů přesvědčit o prospěšnosti navrhovaných změn využití území, ale určitě by neměli takové změny prosazovat „na sílu“.

 

 1. TECHNOLOGICKÝ PARK – NÁVRH ZMĚNY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Území Technologického parku (lokalita od zámeckého parku až po ulici Hradeckou) je rozvojovou lokalitou na území Medlánek. Dosud byla využita jen část této lokality a představy společnosti Technologický park Brno a.s. (vlastněné z velké části městem Brnem) o využití zbývající části lokality se oproti původnímu územnímu plánu změnily. Proto byla naší městské části předložena nová studie navrhující změnu využití tohoto území, na jejímž základě má být následně vypracována změna územního plánu.

3

Technologický park, model plánovaného využití území podle aktuálního návrhu změny územního plánu

 

 

Technologický park, model plánovaného využití území podle aktuálního návrhu změny územního plánu

 

Změna spočívá jednak v prodloužení tramvaje č. 12 oproti současnému stavu i oproti záměru zakotveném ve stávajícím územním plánu blíže k centru Medlánek, a to konkrétně k asfaltové komunikaci vedoucí od základní školy Hudcova. Smyčka by tak měla obsloužit primárně lokalitu Technologického parku a neměla by zajíždět až k zámeckému parku, což obyvatelé naší městské části v anketě většinou hlasů odmítli.

 

Stávající územní plán z roku 1994

Stávající územní plán z roku 1994

Návrh na pořízení změny územního plánu v lokalitě Technologického parku

Návrh na pořízení změny územního plánu v lokalitě Technologického parku

Návrh připomínek MČ Brno-Medlánky k návrhu změny využití území v lokalitě Technologického parku (změny územního plánu)

Návrh změny v lokalitě Technologického parku je nový, nelze tedy odkázat na dřívější odůvodnění našich požadavků a je třeba se mu věnovat podrobněji.

 1. Nesouhlasíme s vynecháním pruhu zeleně od zámeckého parku směrem k asfaltové komunikaci, se kterým bylo v původním územním plánu počítáno nad Strojírenským zkušebním ústavem, a který jsme hodlali do budoucna využít k rozšíření zámeckého parku. Za vhodné považujeme jeho zachování a přemístění výše od SZÚ tak, aby jím byl prodloužen zámecký park až do centrální části lokality.
 2. Nesouhlasíme s navrhovaným indexem podlažních ploch a s navyšováním podlažnosti domů oproti původnímu řešení obytných ploch ve stávajícím územním plánu.
 3. Požadujeme koncipování lokality tak, aby nebyla samostatným ghettem, ale aby se stala součástí Medlánek, od jejichž centra se nachází jen 300 metrů, aby byla bonusem pro stávající obyvatele, aby se jim rozšířila nabídka služeb, mohli využívat tamní infrastrukturu, chodit na procházky apod.
 4. V plánovaných plochách bydlení by mělo být pamatováno na drobnou občanskou vybavenost.
 5. Požadujeme zajištění prostupnosti území pro pěší a cyklisty z původní části Medlánek přes území Technologického parku až do Králova Pole, kam se hodně obyvatel Medlánek přesouvá denně za prací nebo do škol.
 6. Požadujeme vybudování stezky pro pěší a cyklisty středem dané lokality Technologického parku.
 7. Požadujeme, aby bylo v lokalitě bezpodmínečně pamatováno na veřejnou vybavenost zejména v podobě školky, hřiště pro děti i sportoviště pro dospělé. Je třeba si uvědomit, že Medlánky jsou na hranici s kapacitou školy, školky i dětských hřišť a stávající infrastruktura tak nemůže potřeby nových obyvatel uspokojit. Počítat je třeba s přespádováním dětí z této lokality do základní školy na ulici Herčíkova v Králově Poli.
 8. Nesouhlasíme s dopravním napojením lokality do ulice Hudcova k základní škole. Křižovatka je v ranní špičce velmi obtížně prostupná a již dnes je okolí školy nadměrně zatěžováno hlukem a prachem, nemluvě o zhoršené bezpečnosti.
 9. Požadujeme zajištění dostatečného množství parkovacích ploch nejen pro uživatele nově plánovaných budov, ale rovněž pro uživatele budov stávajících, neboť při budování první etapy Technologického parku byla tato otázka podceněna a stávající parkovací kapacity nejsou dostatečné.
 10. Doporučujeme zvážit vybudování další infrastruktury občanské vybavenosti, které se v lokalitě nedostává a při počtu mnoha tisíc plánovaných zaměstnanců na území Technologického parku by mohla být využívána jak jimi, tak obyvateli Medlánek (např. pobočka pošty, bankomat, kryté sportoviště apod.).

Kdo dočetl až sem, tomu se omlouvám za délku textu. Považoval jsem ale za důležité v této klíčové otázce pro rozvoj Medlánek a náš další společný život v nich nejen formulovat naše stanovisko, ale také informovat o připravovaných změnách včetně grafického znázornění.

JUDr. Michal MAREK

Starosta MČ Brno-Medlánky

Všechny přílohy najdete ke stažení na těchto stránkách: http://medlanky.cz/navrhy-zmen-uzemniho-planu-v-medlankach/.