Územní plán – zpráva zástupce veřejnosti

Nesouhlas většiny medlánecké veřejnosti s plány na výstavbou nových komunikací a bytů, jak nám byly prezentovány ve variantách konceptu nového územního plánu města Brna, vyústil jednak v jednoznačně zamítavé stanovisko zastupitelstva městské části z června tohoto roku, a jednak v ustanovení občanského sdružení Občané pro Medlánky jako zástupce veřejnosti podle stavebního zákona a v podání společné námitky v březnu tohoto roku. Vypořádávání námitek ke konceptu územního plánu je v plném proudu a my jsme byli jako zástupci více než sedmi stovek z vás pozváni k projednání naší společné námitky na Magistrát města Brna. Jednání se za naše sdružení zúčastnili vedle mě ještě PhDr. Žuja a Ing. Fuka, za město Brno náměstek primátora pro oblast rozvoje města, Ing. Macek, a Ing. Pelikánová za Odbor územního plánování a rozvoje MMB. Upřímně mě překvapila znalost místních medláneckých reálií ze strany pana náměstka, díky čemuž bylo možné vést diskuzi nad konkrétními věcnými problémy stávajícího stavu a navrhovaných řešení. Ačkoli jsme se dokázali shodnout na mnoha  námi uváděných nedostatků navrhovaných řešení, nelze zřejmě očekávat, že by výsledkem takového jednání mohl být zásadní obrat v představách magistrátních úředníků a zpracovatele územního plánu o rozvoji města. Stejně jako na dřívějších jednáních s kompetentními osobami jsme však byli i tentokrát panem náměstkem ujištěni, že není cílem nového územního plánu prosazovat „rozvoj“ naší lokality silou proti vůli zdejších obyvatel a místní samosprávy. Doufejme, že to tak skutečně bude.