Informace z pokračování 14. zasedání zastupitelstva

V podstatně komornější atmosféře se ve středu 11. listopadu odehrálo pokračování 14. zasedání zastupitelstva v Konírně SC Sýpka. Zájemců z řad veřejnosti se objevila pouze hrstka, přičemž většinu přítomných tvořili studenti právnické fakulty, kteří se pro potřeby svého studia seznamovali se způsobem, jakým probíhají jednání zastupitelstva. Nicméně účast několika příznivců ODS, včetně zdejšího stranického šéfa Ing. Bartla, dávalo tušit, že ani toto zasedání nebude zcela poklidné. Na programu byla většinou témata, u kterých se očekával relativně jednotný postoj zastupitelstva. Zastupitelstvo se v souladu s programem věnovalo následujícím bodům:

 • Žádost o vyjádření k prodeji pozemků – Zde se zastupitelstvo drželo své dlouhodobé praxe, kdy s prodejem pozemků v k.ú. Medlánky nesouhlasí. Hlavním důvodem tohoto postoje je, že prodej pozemků je nevratný proces a nikdy nevíme, kdy by se daný pozemek mohl v budoucnu hodit pro využití městskou částí. Zároveň pronajímané pozemky přispívají alespoň drobnou částkou do rozpočtu městské části.
 • Žádost o vyjádření k prodeji bytového fondu – Zastupitelstvo přijalo usnesení, že v současné době nemá zájem o prodej žádných obecních bytů, ani o jejich převod na město Brno. Usnesení je logické, jelikož naše městská část disponuje pouze 14 byty, které jsou v relativně dobrém stavu. Není tedy důvod se jich zbavovat.
 • Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – Zastupitelstvo naší městské části souhlasilo s návrhem připraveným MMB. Výše poplatku zůstává stejná jako v letošním roce, tzn. 670 Kč za osobu. Poplatek bude nově vybraným skupinám snížen o částku 170 Kč (tzn. poplatek činí 500 Kč). Konkrétně se jedná o seniory ve věku 70 let či více a dále o děti ve věku do 3 let (včetně).
 • Rozpočtová opatření – Zastupitelstvo souhlasilo s navrženými přesuny prostředků mezi paragrafy a položkami
 • Převod finančních prostředků na opravu teras MŠ do roku 2016 – Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci, že se vedení radnice podařilo vyjednat přesun účelové dotace ve výši 1 000 000 Kč na opravu havarijního stavu teras mateřské školy do roku 2016. V roce 2015 se dotaci nepodařilo vyčerpat, protože se nepodařilo najít žádnou firmu, která by tyto opravy provedla.
 • Vyjádření ke koncepční změně regulace provozu loterií a jiných podobných her – Zastupitelstvo se v tomto bodě vyjádřilo, že nemá zájem na tom, aby byly na území k.ú. Medlánky povoleny tzv. “živé hry”.
 • Uzavření dodatku ke smlouvě o dílo “Komplexní údržba chodníků a komunikací v k.ú. Medlánky” – Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením dodatku na údržbu komunikací se společností Minks. Dodatek se týká navýšení ploch udržovaných společností Minks v souvislosti s vybudováním ostrůvků na ulici V Újezdech.
 • Stanovisko ke stavebnímu povolení na akci “Úprava komunikace v úseku ulice Obůrky a kruhového objezdu Kytnerova” – Zastupitelstvo souhlasilo s vydáním kladného stanoviska k této investiční akci města Brna. Jedná se o úpravy vozovky a chodníku od kruhového objezdu, okolo ÚMČ až po vjezd na ulici Obůrky, který je také součástí prováděné akce. Rekonstrukci této části ulice se podařilo vedení radnice vyjednat jako součást akce na zatrubnění medláneckého potoka. Celá rekonstrukce tedy bude financována z prostředků města a pro Medlánky tedy proběhne zcela zdarma. Zároveň bylo vedení radnice zastupitelstvem pověřeno k tomu, aby prověřilo možnosti rekonstrukce (rozšíření) také zbývající části chodníku od ulice Obůrky po ulici Matalova.

Po projednání těchto řádně plánovaných bodů došlo také na dotazy, podněty a připomínky členů ZMČ, při kterém jsme zjistili, že dosavadní projednávané body byly pouze jakýmsi klidem před bouří. Právě v tomto bodě se totiž zastupitelé za Zelené Medlánky pustili do útoků na starostu MČ, ale i zbytek rady. Jaká obvinění jsme si tedy mohli vyslechnout?

 • Nepořádek v majetkových přiznáních – Všichni členové rady jsou povinni každoročně podávat majetkové přiznání. Jak zjistila zastupitelka Hana Pumprlová, tak tato přiznání nejsou řádné podávána a historicky některá chybí. Za rok 2014 však byla doložena všechna. Důvod, proč např. některá moje přiznání chybí je prostý. Byť se jedná o povinnost, kterou bych si měl hlídat sám, tak člověk zkrátka zapomene. Pokud jsem tajemníkem MČ upozorněn, že je potřebné přiznání vyplnit, samozřejmě ho rád vyplním, protože se za výši své hypotéky nestydím a nemám ani štěstí na akciové obchody jako bývalý premiér Gross. Pokud ale upozorněn nejsem, tak se stane, že ho sám nevyplním. Jsem si vědom toho, že je to moje chyba a budu se snažit polepšit.
 • Využívání údržbářů na soukromé akce starosty a to v pracovní době – Dále padlo obvinění od Ing. Fuky, že “nějací” lidé, viděli “někdy” jednoho z údržbářů natírat v pracovní době garáž rodičů starosty JUDr. Marka. Žádné bližší podrobnosti nebyly udány, takže jsme se museli spokojit jen s tím, že to “určitě bylo v pracovní době”. Starosta informoval, že jeden z pracovníků pro něj opravdu tuto brigádu vykonával, avšak byla prováděna mimo pracovní dobu a úhradu za provedenou práci prováděl starosta. Tajemník Bc. Svora přislíbil, že celou záležitost prověří a na příštím zasedání bychom se tedy měli dozvědět, jak to bylo doopravdy.
 • Starostovy vedlejší příjmy – Posledním bodem, a z pohledu zastupitelů Zelených Medlánek doslova “majstrštykem”, se stala problematika vedlejších příjmů starosty. Starosta kromě své funkce ve svém volném čase vypomáhal u svého bývalého zaměstnavatele (Nejvyššího soudu CŘ), přičemž o tom oficiálně neinformoval zastupitelstvo. Opoziční zastupitelé předložili i nezávazné stanovisko ministerstva vnitra, dle kterého není možné být zároveň uvolněným zastupitelem a zároveň vykonávat práci u svého zaměstnavatele. Je ovšem nutné upřesnit, že toto stanovisko se týká situace, kdy by uvolněný zastupitel kromě své funkce pracoval na plný úvazek, což ovšem není tento případ. Zároveň i ministerstvo vnitra ve svém stanovisku z loňského roku konstatovalo, že je možné kromě uvolněné funkce vykonávat i další vedlejší výdělečnou činnost, pokud tato neovlivňuje výkon uvolněné funkce. Že je tato praxe relativně běžná lze ilustrovat na řadě příkladů a to i v nejvyšší politice, kde např. senátor Kubera je zároveň primátorem Teplic. Pohled na tuto praxi si asi musí udělat každý sám. Někomu to přijde normální, někdo si může myslet, že by starosta neměl žádnou jinou práci vykonávat. Jedná se ale spíše o osobní pohled, protože narozdíl od některých specifických povolání nemá uvolněný zastupitel ze zákona zakázáno provádět jinou výdělečnou činnost. Zároveň se jedná tak trochu i o akci “s křížkem po funuse”, jelikož starosta již před několika měsíci spolupráci s Nejvyšším soudem ČR ukončil.

Jak je vidno, zasedání zastupitelstva mohou být zajímavá i tehdy, když to tak dle programu nevypadá. Osobně jsem velmi zvědav, zda opoziční zastupitelé svá obvinění vůči starostovi podloží nějakými pádnými argumenty nebo skončíme u planého obvinění ve stylu “jedna paní povídala”.