Rozhovor s JUDr. Michalem Markem

Proč by měli občané Medlánek volit právě OPM?

Přinesli jsme Medlánkám změnu a dokazujeme, že o ně lze pečovat jinak. Náš tým tvoří lidé různých profesí, kteří již čtyři roky na radnici svými zkušenostmi a novými nápady přispívají k lepší péči o Medlánky, a jsou připraveni ve své činnosti pokračovat a dále ji rozvíjet. Setkávat se s námi navíc můžete na akcích, které pravidelně organizujeme pro medlánecké rodiny i širokou veřejnost. Nejsme politici a naše kandidátka je nezávislá na politických stranách. Účast na radnici pro nás není cíl, ale dává nám možnost měnit Medlánky na ještě lepší místo k životu. Jsme sousedé, kteří se rozhodli pro sebe a své okolí něco dělat, lidé mohou přijít mezi nás a jít do toho s námi.

Co se v Medlánkách za uplynulé čtyři roky nejvíce povedlo? 

Povedlo se to, že jsme se nakonec všichni v zastupitelstvu domluvili a vytvořili tzv. duhovou koalici, kdy každý ze subjektů zvolených do zastupitelstva měl svého zástupce v radě městské části. To byla po dvaceti letech dělení na koalici a opozici velká změna, která se pozitivně projevila na práci celé radnice. Ale za nejdůležitější považuji skutečnost, že jsme uhájili Medlánky proti developerským tlakům, a to jak v procesu přípravy nového územního plánu, tak při aktualizaci toho stávajícího.

Co konkrétně jste tedy v Medlánkách změnili?

Hned od počátku jsme zásadním způsobem přistoupili ke zprůhlednění fungování radnice a prosadili pravidla pro zadávání veřejných zakázek, která patří k nejpřísnějším ve městě Brně. Prosadili jsme, aby občané mohli na zastupitelstvu hovořit ke každému projednávanému bodu, evidenci o hlasování jednotlivých zastupitelů a přepracování rozpočtu MČ, aby bylo zjevné, co se ze které položky financuje. Kdokoli se dnes může podívat na transparentní účet radnice a sledovat její  výdaje.

Zkvalitnili jsme údržbu veřejných prostranství prosazením revize dosavadních smluv, kdy jsme za přísnějších podmínek znovu vysoutěžili dodavatele údržby zeleně a komunikací a na plnění jejich povinností systematicky dohlížíme. Postupně řešíme velké téma dopravní zátěže. Došlo ke zklidnění dopravy v ovocném sídlišti a před realizací je zklidnění na ulici V Újezdech. Hotová je také studie na rozšíření parkovacích kapacit ve starých Medlánkách s omezením rychlosti na ulici Turistické. S odborem dopravy jsme spolupracovali na přípravě řešení nedostatku parkovacích kapacit formou vyhrazeného parkování pouze pro místní obyvatele. Pro zavedení tzv. modrých zón je však nezbytný souhlas místních obyvatel.

Radost mám také z projektů, při nichž dochází ke spojení sil radnice s konkrétními obyvateli Medlánek. S medláneckými rodinami jsme například vysadili desítky stromů v rámci projektu „Strom pro Medlánky“ nebo jsme pomohli snížit ceny energií prostřednictvím úspěšné elektronické aukce na dodávku zemního plynu a elektrické energie.

Jak byla vyřešena situace s nedostatečnou kapacitou mateřské a základní školy?

S naším vstupem na radnici bylo hned od počátku spojeno vedle územního plánu také téma rozšíření kapacit mateřské školy. Po bouřlivé výměně názorů jsme nakonec prosadili nejrychlejší možné řešení, kterým byla přístavba původní školky formou variabilnější a levnější modulární stavby. Se začátkem letošního školního roku se také povedlo otevřít půdní vestavbu základní školy. Dnes můžeme s klidným srdcem garantovat, že pokud nedojde k další masové výstavbě v Medlánkách, máme pro naše děti přístup do medlánecké školy zajištěn.

Jak se v Medlánkách změnily možnosti kulturního a sportovního vyžití? 

Došlo k vybudování sportovně rekreačního areálu u rybníka, částečné rekonstrukci prostoru beachvolejbalového hřiště a budováno je hokejbalové hřiště v ovocném sídlišti v sousedství areálu FC. Rekonstrukce fotbalového hřiště proběhne v první polovině příštího roku, kdy bude škvárový povrch nahrazen umělým trávníkem.

Po čtyřiceti letech jsme prosadili výměnu nevzhledného oplocení z vlnitého plechu, čímž došlo k optickému otevření fotbalového hřiště a ovocné sídliště tím získalo zcela nový ráz. Úpravami a obnovou prošla i ostatní menší sportovní a dětská hřiště a vznikl výběh pro psy. Prosadili jsme také vybudování nových mlatových cest pro pěší a turistických odpočívadel, čímž jsme chtěli zdůraznit výjimečný charakter Medlánek jako klidného místa pro život i aktivní odpočinek.

Ještě něco dalšího byste rád zdůraznil?

Neváhali jsme hned po nástupu na radnici vytáhnout ze skříně kostlivce v podobě nevýhodného pronájmu domu služeb Podpěrova 2 (tzv. Marka). Odmítli jsme pro MČ krajně nevýhodné smlouvy schválené našimi předchůdci a po složitých a vleklých jednáních bylo dosaženo přijetí smlouvy nové, která by měla medláneckému rozpočtu ušetřit více než 200.000 Kč každý rok. Ostatní kolegové v zastupitelstvu se také jednohlasně připojili k našemu návrhu zakázat provoz hracích automatů na celém území Medlánek.

Které věci se vám realizovat nepodařilo?

Je hodně úkolů, které nebylo možné ve vymezeném čase dokončit. Mezi ně patří vybudování centra volného času, pro které již máme hotovou projektovou dokumentaci a vedeme řízení o získání stavebního povolení. Hotová je také projektová dokumentace na vybudování nového fotbalového hřiště s umělou trávou na místě hřiště škvárového a schválena byla i dotace na tuto akci. Realizace by tedy měla proběhnout v první polovině příštího roku. Na stavební povolení čeká také projekt zklidnění dopravy v ulici V Újezdech (vybudování zeleného pásu, nového místa pro přecházení, zlepšení bezpečnosti přechodu a výjezdu z bočních ulic), stejně jako projekt na rozšíření chodníku před radnicí. Hotový máme také projekt průchodu z ulice Hrázka do Řečkovic, kde řešíme majetkoprávní vztahy k pozemkům, a projekt revitalizace zeleně v ovocném sídlišti, který je před projednáním se zástupci dotčených domů.

Po letech odmítání konečně změnila přístup Česká pošta a rýsuje se možnost vybudování pobočky pošty v Medlánkách. Oslovili jsme také provozovatele sítě prodejen s potravinami (Brněnka, Žabka a další), zda by neměli zájem zřídit v některém ze stávajících nebytových prostor svoji pobočku, ale bohužel jsme v této věci nebyli úspěšní. Provizorně jsme alespoň zajistili pojízdnou prodejnu pečiva, která je otevřená tři dny v týdnu nedaleko Sýpky. Za velký dluh považujeme také podobu oficiálních internetových stránek radnice.

Proč chcete dál kandidovat?

Před čtyřmi lety jsem váhal. Nebylo snadné, byť jen částečně a dočasně, opustit svou původní profesi. Byl jsem tehdy ale zdravě naštvaný a motivovaný dokázat, že o obec lze pečovat jinak, než aby práci radnice museli v mnoha ohledech suplovat svou aktivitou občané. Tito aktivní občané dělající pro své okolí něco navíc byli dalším důvodem. A na tom se nic nezměnilo. Dnes k tomu cítím odpovědnost za pokračování vývoje, který jsme započali. Je pro mě důležité projekty, které svým významem a časovou náročností překračují čtyřleté funkční období, dotáhnout do konce.

Pocítí obec nějakou změnu, pokud budete starostou?

Jelikož jsme jako OPM v minulých volbách získali nejpočetnější zastoupení v místním zastupitelstvu a největší měrou jsme se tak podíleli na rozhodování o záležitostech městské části, nejzásadnější změny ve fungování radnice jsme již prosadili. Jako starosta bych se ale rád zaměřil na to, co se nám prosadit nepovedlo, zejména na změnu fungování úřadu. Velké rezervy vidím v práci s úředníky, jejich řízení a zpětné kontrole. Po reorganizaci a stabilizaci úseku údržby, s jehož fungováním jsem nyní velmi spokojený, bych rád vtisknul nový řád i úřadu samotnému, aby byl pro občany vstřícnější a pracoval profesionálněji.

Budu také pokračovat ve svém aktivním a dosud účinném odporu proti tlakům města na další masovou výstavbu komunikací a stovek nových bytů v Medlánkách. A věřím, že pokud bych měl možnost ten pomyslný štít za městskou část držet jako starosta, mohla by být tato obrana ještě účinnější, než když jsem tak dosud činil jako místostarosta, případně jako občanský aktivista. V ostatních věcech bych potom pokračoval v naplňování toho, co jsem tu dělal dosud. A stejně jako dosud bych byl rád vidět přímo v terénu více než bývá u starostů obvyklé. Mnoho problémů od stolu nejen neodhalíte, ale hlavně nevyřešíte.

Cítíte se být politikem?

Cítím se být takovým najatým správcem, který nabídl své služby, uzavřel dohodu s voliči, kteří jeho nabídku přijali, a nyní plní to, k čemu se zavázal. Někdy se však cítím i jako žoldák, nájemný střelec… To když je třeba vyřešit problém, svést nějakou bitvu v zájmu Medlánek. Tu s magistrátními úředníky o budoucí podobu Medlánek, tu se ziskuchtivým developerem, tu s dodavatelem nekvalitně odvedené práce. Musím přiznat, že na obě role jsem zvyklý ze své právnické praxe a v obou se cítím dobře. Ale jako politik bych se dobře necítil. Nechtěl bych být součástí zájmových skupin, kariérních očekávání, ani pod tlakem vlivných stranických šíbrů. Jsem hrdý na to, že si mě vybrali do svého čela lidé, kteří taková očekávání a zájmy nemají. OPM je jediným nepolitickým subjektem, který do letošních voleb v Medlánkách vstupuje. Své angažmá nevnímáme jako vstup do politiky, ale jako prohloubení naší účasti na veřejném životě v Medlánkách. Vždyť pořádání různých akcí pro veřejnost, péče o Medlánky, organizování odporu proti masivní výstavbě, budování přírodní zahrady anebo organizace farmářských trhů jsou aktivity, kterými jsme se zabývali i předtím, než jsme se rozhodli do voleb v roce 2010 vůbec jít.

Jaké vlastnosti by zastupitel měl mít? A jaký by naopak být neměl?

Měl by umět naslouchat, protože je tu od toho, aby naplňoval přání a potřeby lidí. Měl by mít vize, které dokáže zrealizovat, protože jen tak může životu v obci přinášet něco nového, bez vizí by jen udržoval život obce v chodu. A měl by být také schopný týmový hráč a manažer, protože sám nedokáže nic. A v neposlední řadě by mu měla být vlastní úplně obyčejná lidská slušnost a pokora. To aby měl stále na paměti, že židle, na které sedí a počítač, na kterém píše, mu byly jen dočasně propůjčeny. Neměl by mít pocit, že všechno ví a všemu rozumí. A neměla by mu chybět odpovědnost, kterou na sebe svým vstupem do vedení obce bere. I správa věcí veřejných je svým způsobem řemeslo, kterému je potřeba se naučit, aby je člověk dělal dobře. A to nemluvím o nezbytné znalosti desítek zákonů, nařízení a vyhlášek, kterými je třeba se řídit.

Proč část bývalých členů OPM letos kandiduje za Stranu Zelených?

Jde o řešení, které po sporech s ostatními členy OPM, tito lidé zvolili. Před minulými volbami nás všechny spojovala nespokojenost s fungováním radnice v Medlánkách. Když jsme se stali těmi, kdo ve věcech radnice rozhodují a musí pracovat a tvořit, ukázalo se, že máme na některé věci různé názory a také, že spolupráce mezi některými členy nefunguje. A jelikož se neshody v týmové spolupráci stupňovaly, dospěla většina v našem sdružení k názoru, že nezbývá, než se začít proti takovému chování bránit. Výbor tedy z důvodu narušování soužití ve sdružení jednu členku vyloučil, načež se dalších několik členů rozhodlo z OPM odejít. Spolu s dalšími lidmi potom sestavili kandidátku pod patronátem Strany zelených. Tím se činnost v našem sdružení opět uklidnila a místo vnitřních rozporů jsme se mohli znovu soustředit na důležité věci. Díky příchodu nových členů je nás teď víc než dřív, lidé různých profesí významně rozšířili naše kompetence a práce na společných projektech nám znovu dělá radost.

Jací lidé vás obklopují? Jak vidíte budoucnost OPM?

OPM je zřejmě to nejzajímavější, co mě dosud v životě potkalo. Stále mě udivuje, kolik nezištných, šikovných a zapálených lidí je ochotných fungovat jen na bázi nadšení a víry, že společně usilujeme o správnou věc. V tomto směru musím říct, že mám na spolupracovníky veliké štěstí a je pro mě ctí, že si mě vybrali, abych je na radnici reprezentoval. Lidí ochotných dělat něco navíc je v Medlánkách hodně. Tyto lidi by mělo OPM sdružovat a díky vzájemné spolupráci využívat jejich potenciál k obohacení kvality života v Medlánkách. Angažmá OPM ve volbách a na radnici vidím jen jako nástroj k naplňování tohoto cíle. Rád bych tedy viděl OPM organizující společenské, sportovní a kulturní akce, OPM informující o naší MČ, OPM vstupující do správy věcí veřejných, OPM zastávající zájmy naší MČ vůči městu a OPM otevřené dalším lidem, kteří chtějí pro Medlánky dělat něco navíc.

Jste v Medlánkách doma? Podle čeho se to pozná?

V Medlánkách jsem především prožil dobrodružné klukovské dětství a dospívání. Můj vztah k Medlánkám je tím nezaměnitelný. Domov vnímám jako pocit pohody a bezpečí, což pro mě představuje moje rodina a nejbližší.  A jelikož jsme si pro náš společný domov vybrali Medlánky, jsme v Medlánkách doma. A já jsem šťastný a spokojený, že to tak je. A tento můj celkový pocit dotváří i zdánlivé drobnosti: zvyk naslouchat vždy ve stejný čas známému vyzvánění zvonu z kapličky na „Kytnerce“, noční vřískání žab v nedalekém rybníce, káva u oblíbeného stolu v kavárně, pár slov prohozených s paní ve stánku s pečivem, pohled do koruny našeho slavného červeného buku v Zámeckém parku. A taky okruh přátel, kamarádů a známých, se kterými je mi prostě právě v Medlánkách dobře.