Volební program 2022

Co nabízíme pro další volební období? Toto:

ZACHOVÁNÍ CHARAKTERU MEDLÁNEK

Ubránění Medlánek proti nejvíce destruktivním návrhům v připravovaném novém územním plánu byl jen první krok. Nyní budeme aktivně bojovat za co nejpřijatelnější podobu plánované výstavby v Technoparku a současně usilovat o co nejmenší negativní dopady případné výstavby v okolí (Cihelna, Geofyzika). Nadále budeme Medlánky bránit před výstavbou nových tranzitních komunikací (kolem letiště, mezi kopci, u křížku).

ROZVOJ

Budeme usilovat o rozvoj služeb a občanské vybavenosti. Medlánky potřebují další domov pro seniory, komunitní centrum pro skauty i seniory, více obchodů, služeb a zdravotní péče, přístavbu školy, sportovní halu, bezbariérovou radnici a co nejméně zatěžující rozvoj bydlení v Technoparku.

PÉČE O VEŘEJNÝ PROSTOR A JEHO OBNOVA

Vedle budování nové infrastruktury je pro nás stejně důležitá řádná péče o tu stávající. Dokončíme rekonstrukci SC Sýpka a nádvoří před ním a obnovu místních památek. Budeme pokračovat v obnově chodníků a mobiliáře, vylepšení hřišť
a v budování dalších míst na třídění odpadu. Kvalitní péče o veřejný prostor a čistotu Medlánek je zásluhou pracovníků údržby, kterým budeme nadále poskytovat maximální podporu. Ani do budoucna v Medlánkách černé skládky nenajdete. Budeme pokračovat v dobrovolnických akcích Ukliďme Medlánky.

ZELEŇ A ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ

Klima v medláneckém údolí je díky rybníku, parku a velkému množství zeleně na Brno výjimečné. Toto klima budeme nadále udržovat výsadbou další zeleně, kvalitní péčí o tu stávající a opatřeními k zadržování vody a ochlazování ovzduší (nejen zelené střechy). Pro čistotu ovzduší budeme vylepšovat námi zavedené alternativní nabídky svozu a uložení rostlinného odpadu místo pálení. Dohodou s vlastníky se budeme snažit změnit řepková pole na louky. Naším cílem je obnova studánky v Perglu, další výsadba veřejných ovocných alejí a kvetoucích záhonů. Postaráme se o dobudování Stromové kaple s místem pro pohřbívání ke kořenům stromů. Dokončíme připravený projekt obnovy vinohradu a výroby
medláneckého vína.

DOPRAVA

Důležité jsou všechny druhy dopravy. Budeme prosazovat zklidňování tranzitní dopravy, budování a údržbu cest pro pěší. Budeme usilovat o zkvalitnění stávajících zastávek, nové zastávky u Scio gymnázia, přiblížení tramvaje z Technoparku a ekologické autobusy bez přestupu až do centra města. Naším cílem bude také napojení Medlánek na síť cyklostezek do centra i do okolních obcí (zejména na cyklostezku do Kuřimi). Umisťováním nabíječek začneme Medlánky připravovat na elektromobilitu.

PARKOVÁNÍ

Pro dostupnost parkování místních obyvatel budeme prosazovat rezidentní parkování, o jehož zavedení jste sami rozhodli. Máme připraveny další projekty na vybudování nových parkovacích stání ve všech částech Medlánek (např. ul. Turistická, Rysova, Jabloňová, sídliště Kouzelné Medlánky), a to vždy po projednání s místními obyvateli. Nadále budeme bojovat proti odstavování vraků aut v ulicích.

BEZPEČNOST

Bezpečnost ve vlastních domovech i na komunikacích a veřejných prostranstvích je jedním z hlavních úkolů obce. Budeme pokračovat ve školeních první pomoci, sebeobrany, proti kyberšikaně. Budeme usilovat o posílení hlídek městské policie v nočních hodinách a budeme dbát na bezpečnost hřišť, bezpečnou cestu do školy i školky. Naší snahou bude zajištění veřejného osvětlení v dosud neosvětlených lokalitách.

ŠKOLSTVÍ

Kvalita naší školy a školky je pro nás nadále prioritou. Budeme prosazovat navýšení jejich kapacit vybudováním nové školky a přístavbou základní školy z externích zdrojů. Podpoříme školu v plánovaných aktivitách (např. zapojení školy do mezinárodních projektů, rozšíření našeho projektu účasti profesionálních trenérů na hodinách tělocviku a v podpoře dětí ohrožených chudobou). Dále budeme podporovat alternativní školní a výchovná zařízení (Dětský klub Medlánci, lesní klub Medlánka, dětské skupiny v Technoparku).

MEDLÁNKY PRO NAŠE SENIORY

Stěžejním tématem radnice je podpora seniorů a pečujících. Naším cílem je zajistit jim bezpečný, společensky plnohodnotný život s nabídkou potřebných služeb. Naší dlouhodobou vizí zůstává, aby medlánečtí senioři měli možnost zůstat s námi v novém domě s pečovatelskou službou v Medlánkách. Budeme pokračovat v programu Univerzita třetího věku. Vybudujeme Senior point s poradnou a internetem. Zoficiálnili jsme Klub medláneckých důchodců a budeme ho podporovat finančně i organizačně a rozšíříme jeho nabídku aktivit.

PODPORA KOMUNITNÍHO SOUŽITÍ

I nadále chceme Medlánky přátelské rodině a všem generacím. Proto budeme podporovat nové i stávající komunitní projekty, jako je Přírodní zahrada u medláneckého rybníka, Komunitní pěstitelská zahrada, programy ve Společenském centru Sýpka nebo nabídky kroužků v Centru volného času Jabloňka a budeme nabídku doplňovat novými aktivitami a společenskými událostmi.

KULTURA

Budeme pokračovat ve stávajících akcích radnice, jako jsou hody, ples, dětský den, Vánoční čočka, rozsvěcení vánočního stromu, výstavy v Konírně, Medlánecké filmové noci a divadelní představení. Nadále budeme pořádat akce našeho spolku OPM (např. Pálení čarodějnic, Hry pro Medlánky, Dýňování, Medlánecké farmářské trhy) i akce s partnery (např. Pivní slavnosti a Otevřená vrata na Zelený čtvrtek). Stejně tak budeme podporovat iniciativu dalších organizátorů (letní noc na hřišti, akce pivovaru Otevřená vrata pivovaru, turistické pochody, akce v knihovně apod.).

SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Nadále budeme rozšiřovat nabídku sportovních a volnočasových aktivit pro děti i dospělé a podporovat místní oddíly a spolky. Ve spolupráci s městem dokončíme rozšíření hřišť u rybníka a hřiště pro pumptrack a parkour a budeme pokračovat v provozu umělého kluziště. V dlouhodobém horizontu budeme nadále pracovat na vybudování nové sportovní haly pro školu i širokou sportovní veřejnost.

PROFESIONÁLNÍ A VSTŘÍCNÁ RADNICE

I do budoucna bude platit, že každý zaměstnanec radnice se bude po dohodě věnovat obyvatelům Medlánek i mimo úřední dny a budovu radnice. Medlánky zůstanou nezadlužené, zakázky budou nadále zadávány přísněji, než vyžaduje zákon. Prostřednictvím modernizovaného webu městské části se smart funkcemi (např. Munipolis) budou informace dostupné kdykoli neustále všem, včetně nevidomých spoluobčanů. Díky chytrým řešením (např. Cityvizor) zůstaneme
otevřenou radnicí, jejíž hospodaření je kdykoli a komukoli dostupné do poslední faktury.

ZAPOJENÍ MEDLÁNECKÝCH

O podstatných tématech, týkajících se Medlánek, budeme i v budoucnu pořádat veřejné debaty, ankety, informační akce i pravidelné hovory s občany. Zavedeme v rámci Medlánek participativní rozpočet, abyste sami mohli prosadit realizaci Vámi navrhovaného projektu.

Tagy: