NÁPADY STUDENTŮ ZMĚNÍ OKOLÍ RYBNÍKA

Medlánky mají, na rozdíl od mnoha jiných částí města Brna, to štěstí, že disponují několika velmi zajímavými rekreačními lokalitami, které jsou přímo součástí stávající obytné zástavby. To si na radnici uvědomujeme a rádi bychom se těmto lokalitám věnovali. Jedná se zejména o zámecký park, lokalitu mokřadu v „ovocném“ sídlišti a okolí rybníka. V zámeckém parku se ve spolupráci s dendrology a zahradními architekty aktuálně pracuje na obnově stromového porostu. V lokalitě mokřadu jsme se pokusili získat dotaci na zvelebení daného místa, což se nám bohužel prozatím nepovedlo. V současných mrazech bylo alespoň využito možnosti vstoupit na led a seřezat rákos a i nadále bychom se chtěli postupné úpravě tohoto cenného kousku přírody věnovat. Největší potenciál k dalšímu rozvoji však skýtá nepochybně širší okolí rybníka, počínaje téměř u okružní křižovatky a konče u studánky v Perglu. Dosud byly vysazeny dvě aleje stromů (vedle rybníka a vedle potůčku), vybudováno bylo několik cest a dětské hřiště. Výrazně pokročilo i budování přírodní zahrady u rybníka. V úpravách bychom chtěli dále pokračovat srovnáním ploch kolem rybníka, aby se daly intenzivně sekat naší vlastní technikou úřadu a byly využitelné i pro různé rekreačně sportovní aktivity. V jednom místě bychom rádi vybudovali sportovní hřiště se zpevněnou plochou (pravděpodobně zhutněný písek), které nám v Medlánkách zásadně chybí, neboť s výjimkou hřiště sloužícího pro účely místního fotbalového klubu tu žádné není. V této souvislosti žádáme o grant z nadace ČEZ, za který bychom mohli vybudovat plnohodnotné sportovní hřiště. Vzhledem k omezeným možnostem takovou dotaci získat však počítáme spíše s jednoduchým pláckem opatřeným brankami na fotbálek. Postupně bychom rádi přidali např. i plácek opatřený košem na košíkovou či plácek na pétanque. Vhodné by byly rovněž menší parkové úpravy nebo doplnění stávajících částí pěšin tak, aby bylo možné vstoupit do lokality u okružní křižovatky a dojít pohodlně třeba i s kočárkem kolem přírodní zahrady a rybníka až k dětskému hřišti. Časem třeba i dále. Jedinečnost a rozloha tohoto území nás vede ke snaze postupovat koncepčně. Obrátili jsme se proto na pana architekta Sátoru z Ústavu architektury Stavební fakulty VUT Brno, který zadá zpracování studie této lokality svým studentům jako semestrální práci. Vzejdou-li z této akce zajímavé podněty a nápady, rádi bychom vám výsledky práce studentů představili na veřejné besedě a společně s vámi se zamysleli i nad realizací konkrétních nápadů. Vzhledem k našim finančním možnostem bychom případné úpravy realizovali postupně jistě několik let. Rádi bychom ale letos vypracovali určitou koncepci těchto úprav, které bychom se následně drželi a měli tak představu o způsobu rozvoje této lokality a určitý předpoklad finanční náročnosti. Jak již bylo naznačeno výše, vedle zdrojů vlastních bychom rádi využili k financování i zdroje z nějakého grantu či dotace, na čemž rovněž aktuálně pracujeme.

Medlánecký rybník

Medlánecký rybník

za radnici JUDr. Michal Marek – místostarosta