Obnova historické cesty v nově založeném krajinném prvku

Obnova historické cesty v nově založeném krajinném prvku

Mnohé z plánů a vizí se i v komunální politice neuskuteční buď vůbec, nebo k jejich realizaci vede dlouhá a klikatá cesta. Projekt obnovy staré historické cesty v pomyslném prodloužení horní osy ulice Žebětínek do sousední městské části Komín však již začíná mít zcela konkrétní obrysy.
Pozemek, přes který obnovená cesta povede, zasahuje malou částí do chráněného území tzv. Medláneckých kopců a svou polohou tvoří přirozené a dosavadní  hospodářskou činností blokované propojení přírodně cenných  chráněných území: obou Medláneckých kopců  a úzkého biokoridoru kolem dnes již zatrubněného potoka od medláneckého letiště. Každoročně rozorávaný, zemědělsky využívaný a chemicky ošetřovaný pozemek přerušil na dlouhá desetiletí přirozenou cestu pro pěší a vytvořil i překážku nejen pro lidi, ale i živočichy. Vítaným bonusem  revitalizace celého pozemku by  bylo i vytvoření možnosti vedlejšího osídlovacího  prostoru v nedávné době i trestnou činností (trávení) ohrožené a zákonem chráněné nedaleké kolonie syslů .
Prvotní a základní myšlenkou  byla pouze obnova historické neustále hojně využívané cesty pro pěší mezi dvěmi okrajovými městskými částmi Medlánkami a Komínem. Pozemek p.č. 1811 o výměru  3453 m2 začleněný do lánu obhospodařovala v pronájmu Zemědělská společnost Veveří. Po složitých víceletých jednáních se podařilo pozemek převést výměnou pozemků s dřívějším vlastníkem ČSZS – ZO „Na kopci“ do majetku MMB a následně do užívání ÚMČ Brno-Medlánky. Pronájem pozemku byl ukončen ke dni 31.12. 2011. Přerušená cesta byla prakticky od kolektivizace od padesátých let minulého století každým rokem pravidelně rozorávána a osévána a stejně pravidelně prošlapávána. S masivní výstavbou a zvýšením počtu obyvatel nejen obou městských částí vzrostla úměrně i frekvence jejího využívání. Denně jsou to desítky, v sezóně až stovky uživatelů a návštěvníků této atraktivní a významné rekreační oblasti. Částečně zpevněná cesta na bázi přírodních materiálů by umožnila výrazně pohodlnější a bezpečnější pohyb zejména  pěších turistů, výletníků a sportovců. Navrhované odpočívadlo s odpadkovým košem na jejím horním konci může poskytnout všem kolemjdoucím možnost odpočinku, občerstvení i krásného výhledu do krajiny, možnost oprav a úprav výstroje a vybavení cyklistů, běžců i běžkařů, rodin s malými dětmi atd. Prostřednictvím nové  informační tabule jako součásti Medlánecké stezky lze každému kolemjdoucímu poskytnout i poučení a informace o dané lokalitě.
Vytvoření nového  krajinného prvku s charakterem krajinného remízku, jeho zatravnění a osázení především keřovým porostem, by  nepochybně přispělo i ke zvýšení biodiverzity a zlepšení krajinného charakteru širokého okolí. Navrhované řešení je zcela v souladu se strategickou koncepcí odboru životního prostředí MMB, který ještě v tomto roce zahájí rozsáhlou revitalizaci a výsadbu v navazujícím biokoridoru směrem k letišti.
Iniciátorem  projektu je o.s. „Občané pro Medlánky“ ve spolupráci s  orgány samosprávy MČ Brno-Medlánky. Obnovená cesta i celé dílo bude sloužit široké veřejnosti, a protože je teprve v počátcích realizace, velmi rádi přivítáme jakékoliv pozitivní doplňující podněty a nápady nebo i kritické připomínky od kteréhokoliv občana, a to prostřednictvím diskusního fóra našich webových stránek nebo adresované přímo koordinátorovi projektu na elektronickou adresu: L.Zuja@seznam.cz

Na realizaci tohoto projektu byla  prostřednictvím OPM podána žádost o grant u ČSOB ve výši 70.000 Kč prostřednictvím Nadace Via.
Výsledky grantového řízení budou známy po 9. 5. 2012 a následně budou oznámeny na adrese www.obcanepromedlanky.cz.