Oficiální připomínka podaná ÚMČ Brno-Medlánky na MMB – OÚPR

Magistrát města Brna

Odbor územního plánování a rozvoje

Kounicova 67

601 67 Brno

V Brně dne 1. července 2013

 

Připomínky k návrhu změny Územního plánu města BrnaAktualizace ÚPmB

 

Městská část Brno-Medlánky na základě usnesení Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 1. července 2013 č. 1/36 tímto podle ustanovení § 50 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) podává proti návrhu změny Územního plánu města Brna „Aktualizace ÚPmB“ následující připomínky:

 

1.    Výstavba za obytným souborem „V Újezdech“ – „změna B22/60-II“

 

MČ Brno-Medlánky požaduje provést následující úpravyzměny B22/60-II“:

1.1.       Změnit plochu S 1,2 (smíšená plocha – bytový dům s komerčními prostorami) na plochu OS (školství)

1.2.       Změnit plochu BK 0,9 (kombinované bydlení v bytových a rodinných domech) na BR (rodinné domy).

–       V případě, že by nebylo návrhu na změnu plochy z BK na BR vyhověno, potom MČ Brno-Medlánky požaduje:

 

a/    snížit IPP u plochy BK na 0,6,

b/    doplnit omezení na maximálně 2 nadzemní podlaží a

c/    ve smyslu § 43 odst. 2 stavebního zákona za účelem ochrany hodnot, charakteru území a vytváření příznivého životního prostředí podmínit rozhodování o změnách využití území dané plochy zpracováním a vydáním regulačního plánu v ploše „změny B22/60-II“.

 

2.    Areál bývalého statku při ulici V Újezdech (vedle společenského centra Sýpka)

 

MČ Brno-Medlánky požaduje následující úpravy dané plochy:

 

2.1   Nenavyšovat index podlažní plochy IPP na 0,9

2.2   Doplnit výškové omezení výstavby v dané ploše na maximálně 2 nadzemní podlaží, jak je tomu ve stávajícím Regulačním plánu Medlánek.

2.3   Podmínit rozhodování o změnách využití předmětné plochy ve smyslu § 43 odst. 2 stavebního zákona za účelem ochrany hodnot, charakteru území a vytváření příznivého životního prostředí zpracováním a vydáním regulačního plánu.

 

3.    Nový dům na ploše mezi ulicemi Ostružinová a Jabloňová

 

MČ Brno-Medlánky požaduje následující úpravy dané plochy:

3.1   Nenavyšovat index podlažní plochy IPP na S 1,5

3.2   Doplnit výškové omezení výstavby v dané ploše na maximálně 4 nadzemní podlaží, jak je tomu ve stávajícím Regulačním plánu Medlánek.

 

4.    Tramvajová smyčka v lokalitě tzv. Technologického parku

 

MČ Brno-Medlánky požaduje doplnit do aktualizace ÚPmB:

– posunutí tramvajové tratě (konečné smyčky, příp. závlek) na pole co nejblíže zámeckému parku tak, aby mohla být takto dopravně obsloužena větší část obyvatel Medlánek.

 

5.    Komunikační propojení mezi ulicemi Renčová a Terezy Novákové

 

MČ Brno-Medlánky požaduje doplnit do aktualizace ÚPmB:

– komunikační propojení mezi ulicemi Renčová a Terezy Novákové v místech vedle areálu kasáren tak, aby došlo k dopravnímu odlehčení Medlánek při výjezdu obyvatel z Duhových Polí.

 

Odůvodnění připomínky ad 1.:

 

Konstatujeme, že Medlánky jsou jednou z nejmenších městských částí Brna, které se rozkládají v údolí mezi Medláneckými kopci, západní část jejich katastru stoupá do zalesněných vrchů až k hranicím města Brna. Značná část katastru Medlánek je nezastavěná, severozápadní oblast je zalesněná, prostoupená rozsáhlou chatovou a zahrádkářskou oblastí. Do katastru Medlánek zasahuje několik území, kterým se pro minimálně narušený přírodní charakter dostalo územní ochrany. Jedná se např. o přírodní památku „Medlánecké kopce“, přírodní památku „Medlánecká Skalka“, přírodní park „Baba“, významný krajinný prvek „Bosně“ a významný krajinný prvek „Zámecký park“, významný krajinný prvek „Medlánecké letiště“. Na území Medlánek se dále vyskytuje několik dalších přírodních památek, které si pro svou výjimečnost také právem zasluhují ochrany, jako jsou např. Medlánecký rybník, Mokřad pod hrázkou či Biokoridor podél Medláneckého potoka.

 

Všechny tyto zmíněné pozitivní prvky, minimální podíl průmyslu a jiných aktivit výrobní povahy a dosud poměrně přiměřený rozvoj dávají Medlánkám statut rezidenční a rekreační čtvrti. Toto jsou skutečné přírodní, kulturní, civilizační a estetické hodnoty Medlánek, které považujeme za nutné zachovat a dále tento jejich charakter a kvality rozumně podporovat, nikoliv narušovat či přímo ničit, a to nejen v zájmu obyvatel Medlánek, ale v zájmu obyvatel celého města Brna a jejich okolí.

 

Pokud by byla v Medlánkách v celém rozsahu realizována změna ÚPmB navrhovaná přeloženou aktualizací ÚPmB, došlo by k nenávratnému poškození zmíněného charakteru Medlánek ve všech směrech, nejen z hlediska ochrany přírody a rekreační funkce této městské části, ale především z hlediska pohody zdejšího bydlení a kvality prostředí.

 

Poukazujeme na to, že v návrhu aktualizace ÚpmB v Medlánkách dle změny B22/60-II nově navržené plochy S 1,2 – plocha smíšená obytná – bytové domy s komerčními prostorami (s indexem podlažní plochy 1,2); BK 0,9 – plocha bydlení – bytové domy (s indexem podlažní plochy 0,9); nepovažujeme za akceptovatelné. Je zjevné, že výstavba bytových domů a domů s komerčními prostorami v ploše S 1,2 a BK 0,9 by mohla zcela nedůvodně a v rozporu s urbanistickým a architektonickým charakterem území a v rozporu se stávajícím Regulačním plánem Medlánek výškově přerůst stávající zástavbu v sousední ploše Nových a Kouzelných Medlánek, která obsahuje plochy: BB – stabilizovaná plocha bydlení (s indexem podlažní plochy 0,4 – dle regulačního plánu).

 

S ohledem na uvedené proto navrhujeme změnit plochu S 1,2 (smíšená plocha – bytový dům s komerčními prostorami) na plochu OS (školství). Kapacita ZŠ i MŠ Hudcova je pro danou lokalitu zcela nedostačující a dané území je jediným územím, který by bylo do budoucna možno vyhradit právě pro výstavbu základní školy.

 

Vzhledem k uvedenému také navrhujeme změnit plochu BK 0,9 (kombinované bydlení v bytových a rodinných domech) na BR (rodinné domy). Máme za to, že vymezení plochy pro výstavbu bytových domů v lokalitě, která je aktuálně zemědělským půdním fondem, nesplňuje kritérium vhodnosti a potřebnosti. Reálně neexistuje potřeba odůvodněná veřejným zájmem, připustit v dané, z přírodního a urbanistického hlediska velmi citlivé, ploše – která je i právě z těchto důvodů regulována Regulačním plánem Medlánek – stavbu bytových a komerčních domů. Taková potřeba je odůvodněna zejména soukromými zájmy developerů, kteří mají v úmyslu zde realizovat výstavbu bytových domů. Uvedené území vyžaduje citlivý přístup, a pokud by tedy mělo dojít k zastavění daného území na ploše změny B22/60-II, pak pouze rodinnými domy.

 

Lze připustit, že negativní dopady výstavby rodinných domů by nebylo nutno – na rozdíl od výstavby bytových a komerčních domů – považovat za natolik vysoké, aby taková výstavba měla být zcela vyloučena. Přesto upozorňujeme, že je lokalita Medlánek již v současné době nadlimitně zatížena nevyřešenou dopravní situací a hlukem. Další rozvoj této lokality pro bydlení většího počtu obyvatel je také jednoznačně limitován a podmíněn rozsáhlou investicí do rekonstrukce a zkapacitnění kanalizačních stok (rekonstrukce kmenové stoky C, dobudování kmenové stoky C1, dobudování kmenové stoky E1), neboť stávající kapacity stokové sítě jsou již na svém limitu. Není tedy pravdou, jak se uvádí v odůvodnění aktualizace ÚP, že lokalita je připravena k výstavbě.

 

Trváme na tom, že je třeba dbát o zachování hodnot území Medlánek a pozitivně je rozvíjet, nikoliv další výstavbou bytových domů, ale rozumnou nabídkou ploch městské a krajinné zeleně (což aktualizace ÚPmB vhodně činí), dále ploch pro rekreaci a trávení volného času, rozšířením nyní tak poddimenzované občanské vybavenosti v lokalitě a vymezením ploch pro školství, neboť kapacita ZŠ i MŠ Hudcova je pro danou lokalitu zcela nedostačující (viz výše).

 

Pro případ, že by nebylo našemu návrhu na změnu plochy BK 0,9 na BR vyhověno, důvodně požaduje snížit IPP u plochy BK na 0,6, doplnit omezení na maximálně 2 nadzemní podlaží a ve smyslu § 43 odst. 2 stavebního zákona podmínit rozhodování o změnách využití území dané plochy zpracováním a vydáním regulačního plánu v ploše „změny B22/60-II“ (tzn. doplněním stávajícího regulačního plánu Medlánek). Máme za to, že s ohledem na ochranu výše popsaných přírodních, estetických, civilizačních a urbanistických hodnot a charakteru území a za účelem vytváření příznivého životního prostředí v Medlánkách je nutné v řešené ploše regulačním plánem stanovit podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb ve smyslu § 61 odst. 1 stavebního zákona.

 

Je třeba také uvést, že Medlánky jsou z hlediska hustoty obyvatel na km2 jednou z nejhustěji obydlených Městských částí Brna, neboť zdejších cca 6 tisíc obyvatel žije na výměře pouhých 3,51 km², a proto nepovažujeme za vhodné tuto okrajovou městskou část s jejími pozitivními hodnotami (viz úvodní část připomínek) negativně výstavbou dalších bytových domů zatěžovat.

 

Naše výše zmíněné požadavky na provedení změn aktualizace ÚPmB dle připomínky ad 1 jsou dále odůvodněny tím, že výstavbou bytových a komerčních domů v ploše B22/60-II by došlo k dalšímu navýšení dopravně již tak zatíženého území Medlánek. Lokalita mezi Medlánkami, Ivanovicemi a Řečkovicemi není pro další rozsáhlou výstavbu bytových domů vhodná, neboť není uspokojivě možné vyřešit její komunikační napojení. Stávající přetížení ulice Hudcovy navržená komunikace svádějící dopravu z plochy pro výstavbu na ulici V Újezdech (ani komunikace dle variant konceptu nového ÚPmB) uspokojivě neřeší. Pokud nyní tedy jezdí po ulici Hudcova 6500 vozidel/24hod. (měřeno CDV v září 2010) a po ulici V Újezdech cca 4000 vozidel/24hod, můžeme očekávat nárůst těchto průjezdů cca dvojnásobně, tzn. 13 000 vozidel/24hod. na ul. Hudcova a 8 000 vozidel/24hod. na ul. V Újezdech. Na obou ulicích je omezená možnost výsadby zeleně, čímž se samozřejmě zvýší hlučnost a prašnost. Je zcela zřejmé a prokázáno dopravní studií MČ Medlánky (2011), že hlavní dopravní proud pojede směrem do centra Brna přes ulici V Újezdech a Hudcovu a z Brna naopak. Vesnická zástavba Medlánek, zejména ulice Hudcova je svou urbanistikou charakteristikou i stavebně technickým určením nevhodná pro další podstatné zvýšení dopravní zátěže. Měřením hlučnosti z dopravy Krajskou hygienickou stanicí ze dne 28. 5. 2009 a 11. 6. 2009 bylo naměřeno 53,5 dB na křižovatce Nadační – V Újezdech pro denní dobu 6 – 22 hod. Dalším měřením Státního Zdravotního Ústavu a Krajskou hygienickou stanicí ze dne 28. 4. 2011 a 4. 5. 2011 bylo prokázáno hluková zátěž 56,4 dB +-1,7 dB. Hygienický limit pro území je dán zákonem na 55 dB. Je tedy prokázána přinejmenším limitní hluková zátěž z dopravy již dnes. V případě další zástavby bytovými domy by došlo k navýšení dopravy a hluková zátěž by se zvýšila a překročila platný hlukový limit 55 dB pro denní dobu, když již dnes jsou hodnoty hlučnosti limitní nebo překročeny (ul. V Újezdech).

 

Dalším souvisejícím problémem jsou rozptylové podmínky v Medláneckém údolí, kde se drží smog. Ostatně, v Posouzení vlivů na životní prostředí se uvádí, že z geografického hlediska Medlánky patří mezi tři maloplošné oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Rozšířením ploch pro bydlení v bytových domech by velmi pravděpodobně došlo k dalšímu zvýšení imisní zátěže, především překročením limitu prachových částic PM10. Měření prašnosti PM10 z 2. 2. 2011 – 3. 2. 2011 (69 µ/m3) prokázalo překročení hygienických limitů před základní školou Hudcova. Další zástavba a s tím spojená doprava situaci jenom zhorší. Nemluvě o období výstavby samotné. Na ulici Hudcova kromě základní školy je i Mateřská škola a SOS vesnička.

 

Odůvodnění připomínky ad 2.:

 

Areál bývalého statku při ulici V Újezdech (vedle společenského centra Sýpka) spolu se SC Sýpka a „náměstíčkem“ zde umístěným tvoří přirozené centrum Medlánek a je důležitým prvkem v životě Medlánek a jejích obyvatel. Navrhované navýšení indexu podlažní plochy IPP na 0,9 nepovažujeme za důvodné a navíc v rozporu se stávajícím Regulačním plánem pro danou lokalitu, která připouští pouze výstavbu max. dvoupodlažních staveb. Taková regulace zde byla důvodně stanovena za účelem zachování urbanistických a architektonických hodnot. Od doby přijetí Regulačního plánu nedošlo k takové změně hodnoty území, která by odůvodňovala navýšení IPP, ba právě naopak, SC Sýpka a její přilehlé okolí po rekonstrukci nabylo na kulturně–společenském významu. Navýšením IPP v dané lokalitě by došlo k architektonické degradaci zrekonstruovaného „náměstíčka“ přiléhajícího k SC Sýpka a restauraci Na Kytnerce, na němž pravidelně probíhají farmářské trhy, a architektonického rázu okolí tohoto místa.

 

S ohledem na ochranu uvedených hodnot daného území považujeme za nutné v řešené ploše regulačním plánem stanovit podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb ve smyslu § 61 odst. 1 stavebního zákona. Nutnost pořízení regulačního plánu v dané ploše spatřujeme především v tom, že Medlánkám chybí jakékoli přirozené centrum. Jako centrum je tedy využíváno nádvoří před kulturním centrem Sýpka. Výstavbu v ploše bývalého statku by bylo možné využít k rozšíření tohoto nádvoří a napojení na další veřejné prostranství (např. ve tvaru „L“), na které by měl regulační plán pamatovat. Tato jedinečná a zřejmě i poslední možnost zbudovat na území Medlánek něco alespoň připomínající centrum či náměstí by neměla být promarněna.

 

Odůvodnění připomínky ad 3.:

 

Pokud jde o nově navržený dům na ploše mezi ulicemi Ostružinová a Jabloňová, požadavek na nenavyšování indexu podlažní plochy IPP na S 1,5 a doplnění výškového omezení výstavby v dané ploše na maximálně 4 nadzemní podlaží odůvodňujeme požadavkem zachovat podmínky stanovené stávajícím Regulačním plánem Medlánek, který řešil území komplexně a podrobněji a není důvod se od něj odchylovat.

 

Odůvodnění připomínky ad 4.:

 

Posunutí tramvajové tratě co nejblíže zámeckému parku, tj., k centru Medlánek, by umožnilo kvalitnější dopravní obsloužení větší části obyvatel Medlánek, kteří jsou za cestami do centra města nuceni přestupovat z autobusu na tramvaj, což vede ke snížení využití MHD a navýšení automobilové dopravy. Pokud je v rámci aktualizace ÚPmB plánováno rozšíření ploch (zejména) pro bydlení, doplnění dopravní dostupnosti Medlánek tramvají by zkvalitnilo podmínky v území a atraktivita lokality jak pro stávající tak pro její budoucí obyvatele by se zvýšila.

 

Odůvodnění připomínky ad 5.:

 

Stávající dopravního přetížení Medlánek navržená komunikace svádějící dopravu z plochy změny B22/60-II pro výstavbu na ulici V Újezdech neřeší. Doplněním komunikačního propojení mezi ulicemi Renčová a Terezy Novákové v místech vedle areálu kasáren by došlo k dopravnímu odlehčení Medlánek při výjezdu obyvatel z Duhových Polí, tj. k významnému dopravnímu odlehčení již tak dopravou velmi zatížených ulic V Újezdech, Kytnerova a Hudcova, resp. Renčova a Družstevní v k. ú. Řečkovice.

 

Za vyhovění našim připomínkám a přijetí našeho stanoviska k aktualizaci ÚP města Brna, které je v našem vyjádření odůvodněno, předem děkujeme.

 

S pozdravem

 

 

 

 

JUDr. Michal Marek

                                                 místostarosta

MČ Brno-Medlánky