DALŠÍ VÝSTAVBA V MEDLÁNKÁCH

DALŠÍ VÝSTAVBA V MEDLÁNKÁCH

KAŽDÝ MŮŽE VZNÉST PŘIPOMÍNKU

DO 22. 7. 2013

A je to tady znovu! Není to tak dávno, kdy jsme za Medlánky zavalili Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna svými námitkami a připomínkami, když se chystal nový územní plán, který na našem katastru počítal s masivní výstavbou. Městu se nový územní plán přijmout nepodařilo, a tak leží na stole aktualizace stávajícího územního plánu. I zde je na Medlánky bohužel pamatováno. Z nejzásadnějších změn bych zmínil především pokračující výstavbu na poli za „kouzelnými“ Medlánkami a navyšování indexu podlažní plochy (IPP) v areálu statku (plánovaná výstavba společností Veselý vedle Sýpky) a pod ulicí Ostružinovou. Index podlažní plochy určuje poměr celkové plochy všech nadzemních podlaží objektu k celkové ploše území. Zjednodušeně řečeno při indexu „1“ může být celý pozemek zastavět jedním nadzemním podlažím. Nelze tedy dopředu říct, kolikapodlažní dům na daném pozemku může vyrůst, neboť záleží na velikosti zastavěné plochy samotné. Vyšší index ovšem samozřejmě při stejné zastavěnosti území otevírá prostor pro více podlaží, než index nižší. Současně dochází k nové definici funkčních ploch, což se v Medlánkách týká zejména nově definované plochy S – smíšené obytné. Ta nahrazuje dosavadní funkční využití SO – smíšené plochy obchodu a služeb a SV – ???smíšená plocha výroby a služeb, přičemž narozdíl od nich nikterak nestanovuje, jaký podíl obytné plochy a jaký podíl jiné plochy (obchodní, kancelářské, výrobní) musí mít domy umisťované na takto funkčně určené pozemky.

POKRAČUJÍCÍ VÝSTAVBA V POLÍCH ZA KOUZELNÝMI MEDLÁNKAMI

Za posledními domy na ulici K Babě jsou plánované plochy S – smíšené obytné, což představuje byty a služby. Index podlažní plochy 1 a 2 sem patří opravdu index 1,2. Vedle posledních domů na Hrázce je navrhována plocha BK – bydlení kombinované, bez určení převažujícího charakteru domů (tzn. domů rodinných a bytových), IPP 0,9. Za rodinnými domy na Duhových Polích a vedle plánované komunikace spojující ulici V Újezdech s touto nově navrhovanou lokalitou výstavby jsou plánované tři plochy rodinných domů (plochy BR). V ostatních plochách je navrhována příměstská zeleň jako pokračování zeleného pásu mezi ulicí Hrázka a katastrem Řečkovic. Z toho je patrné, že zejména u plochy BK, představující naštěstí menšinovou rozlohu, lze očekávat výstavbu poměrně vysokých bytových domů. Tím hrozí v první řadě narušení výlučného charakteru tamní zástavby, který je dán rozumnou podlažností stávajících domů. Zkušenosti máme také s tím, k jaké zátěži komunikací dojde při výstavbě samotné i po jejím dokončení v důsledku navýšení počtu obyvatel. Obdobné platí pro navrhované plochy S – smíšené obytné.

AREÁL STATKU

V areálu statku naprojektovala společnost Veselý již před asi dvěma lety výstavbu domu s byty a nebytovými prostory s tím, že tento návrh nerespektoval podle stávajícího regulačního plánu požadovaný index IPP 0,4. Jako městská část jsme požadavek společnosti na souhlas s navýšením IPP odmítli (šlo vpodstatě o vybudování čtyřpodlažního domu namísto povoleného třípodlažního). Společnost se rozhodla své plány odložit až do doby navýšení indexu v novém územním plánu. Jeho pořizování je nyní pozastaveno a navýšení IPP se objevilo v aktualizaci územního plánu stávajícího, a to na IPP 0,9. Dochází rovněž ke změně účelu využití ploch z původní plochy SO – smíšené plochy obchodu a služeb, na plochu S – plochy smíšené obytné. Kromě zájmu investora nám nejsou známy žádné důvody, proč by mělo dojít k navýšení podlažnosti v uvedené ploše. S výstavbou se zde počítá již od roku 1998. Regulační plán tehdy zvažoval celé území koncepčně a na daném místě bylo umožněno postavit dům o výšce někde mezi Sýpkou a bytovými domy na ulicích V Újezdech, Ke Statku a K Babě. Návrh aktualizace ve svém důsledku znamená nekoncepční zásah do tohoto území, naprosté potlačení historicky a společensky dominantního postavení budovy Sýpky a citelný zásah do bydlení v přilehlých bytových domech i nízkopodlažních rodinných domech na přiléhající straně ulice Kytnerovy. Bez toho, že by k tomu byl nějaký rozumný urbanistický či funkční důvod. Zřejmé je naopak další zatížení již tak nedostačující kapacity parkování v dané lokalitě.

POZEMEK MEZI ULICÍ OSTRUŽINOVOU A JABLOŇOVOU

S plochami pro výstavbu pod vojenskými bytovkami na ulici Ostružinová (vpodstatě přes ulici naproti výběhu pro psy) počítal již regulační plán z roku 1998. Tehdy se jednalo o smíšené plochy obchodu a služeb (SO) s indexem IPP 0,3. Máme informaci, že určitý investor usiluje o získání tohoto městského pozemku. V aktualizaci územního plánu je navrhována změna ploch na plochy smíšené obytné (SO) s gigantickým navýšením IPP na 1,5. I pro tento návrh změny změny indexu platí všechny výhrady, které byly uvedeny v předchozím odstavci.

POZEMEK VE ZMOLE PŘI ULICI PODPĚROVA – TZV. CIHELNA

Změna funkčního využití území je navrhována rovněž ohledně pozemku v areálu tzv. Cihelny při ulici Podpěrova, kde je z původního využití SO – smíšené plochy obchodu a služeb navrhováno využití S – plochy smíšené obytné. Index IPP je v návrhu citelně navýšen z 0,6 na 1,2.

DALŠÍ NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Z dalších podstatnějších změn dochází dále k  navyšování IPP na plochách budoucího „technologického parku“ na polích za VUT a v administrativních plochách za vozovnou.

STANOVISKO VEDENÍ RADNICE MČ BRNO-MEDLÁNKY

Městská část své odmítavé stanovisko k dalšímu navyšování plochy bydlení či navyšování zastavěnosti jednotlivých ploch vyjádřila opakovaně v tomto volebním období již několikrát. Představovali bychom si, že iniciativa k rozvoji naší MČ by měla vycházet od nás. Bohužel tomu tak není. Návrhy územně-plánovací dokumentace pro město zpracovává soukromá společnost a zapracovávány jsou změny navrhované nikoli příslušnou radnicí, ale obvykle na žádost investorů a vlastníků dotčených pozemků. O navrhovaných změnách se obvykle dozvídáme až zveřejněním záměrů Odboru územního plánování a rozvoje, přičemž naše opakované připomínky nejsou brány v potaz. Máme za to, že Medlánky dosud plně neabsorbovaly nedávnou masivní výstavbu na svém území. Občanská vybavenost se buduje pozdě, neboť není v možnostech rozpočtu naší radnice uspokojit stávající poptávku po odpovídajících službách (škola, školka, hřiště, MHD, pošta apod.) a developeři, kteří z výstavby na území mají zisk, se na potřebné vybavenosti nepodílí, nebo podílí jen velmi omezeně. Neúnosná je v některých ulicích i dopravní zátěž a s tím související prach, hluk a zvýšené riziko pro chodce. Další výstavba tyto negativní vlivy jen umocní. Jelikož víme o neměnném názoru města Brna na výstavbu na polích ve směru k Ivanovicím, budeme alternativně žádat, aby výstavba, která by byla i přes naše stanovisko městem naplánována, spočívala výhradně ve výstavbě rodinných domů, které by co nejméně zatížily území Medlánek. Zastupitelstvo MČ i kdokoli z obyvatel může podat připomínku k navrhované aktualizaci územního plánu. Podotýkám, že v této fázi nemají privilegované postavení např. vlastníci přímo dotčených pozemků, jak tomu bylo při pořizování nového územního plánu. I oni tedy mohou podat připomínky, nikoli námitky. Tento zdánlivě nepatrný detail v právním důsledku znamená, že magistrát nemusí písemně odpovědět a není zde dána možnost eventuálně dalšího přezkumu, jako je tomu u námitek, ale postačí, že k doručeným podnětům přihlédne (připomínky). Důsledky jsou myslím zřejmé. Vzor připomínky bude ke stažení na oficiálním webu městské části www.eurady.cz/medlánky, při jeho aktuálně problematické funkčnosti způsobené přechodem na nový web také na stránkách www.obcanepromedlanky.cz. Připomínky je možné podat nejpozději do 22. 7. 2013 na adrese: Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, 601 67 Brno. Veškeré podklady k aktualizace ÚP naleznete na webu města Brna: http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upmb/aktualizace-uzemniho-planu-mesta-brna/zmena-2013/. Vedle nabízené vzorové připomínky může kdokoli podat i svoji vlastní připomínku. Pro úplnost dodávám, že jsme zatím ve fázi projednávání návrhu s dotčenými orgány. Standartní proces projednání návrhu změny (aktualizace) ÚP vypukne v rámci jeho veřejného projednání, které by mělo proběhnout na podzim letošního roku. Poté bude moci kdokoli podat připomínku k tomuto návrhu a vlastníci dotčených pozemků i námitky.

JUDr. Michal Marek, místostarosta (OPM)

Vzorová připomínka k aktualizaci ÚP 2013

Aktualizace ÚP 2013 – zápis z jednání pracovní skupiny ZMČ Brno – Medlánky

12