Informace k uzavírce ulice Hudcova v úseku kruhový objezd-Matalova

Vážení obyvatelé Medlánek,

v průběhu letošního roku probíhá na území naší městské části rozsáhlá stavební akce zatrubnění medláneckého potoka, jejímž smyslem je zejména protipovodňová ochrana Medlánek zvýšením kapacity průtoku vody a jednak oddělení kanalizačního řadu od potoka. Investorem této akce je statutární město Brno prostřednictvím městské společnosti Brněnské komunikace a. s. Tato rozsáhlá stavební činnost působí a bude působit v průběhu celého letošního a části příštího roku mnoho omezení na území naší městské části. Ačkoli medlánecká radnice není investorem ani realizátorem stavby, neboť se svým významem, rozsahem a finanční náročností vymyká možnostem Medlánek, rádi bychom Vám zprostředkovávali informace o veškerých významných skutečnostech, které se stavební činnosti týkají a budou mít dopad do každodenního života v Medlánkách. Aby se nám podařilo dostat k Vám aktuální informace včas, zvolili jsme tuto netradiční formu nad rámec pravidelného Medláneckého zpravodaje.

Tento týden jsme obdrželi rozhodnutí Odboru dopravy Magistrátu města Brna, že od pondělního rána dne 16. dubna 2018 do 31. října 2018 dojde k úplné uzavírce ulice Hudcovy před zámečkem, konkrétně od kruhového objezdu ulice Kytnerova po křižovatku s ulicí Matalova. Důvodem je hloubení dalších dvou šachet, kdy již nebude možné zachovat bezpečný průjezd, jak se to podařilo v případě hloubení první šachty před radnicí, a dále nutná přeložka vodovodního řadu. Tento úsek zůstane přístupný pouze pro pěší, pro autobusy v obou směrech a s určitými omezeními pro vlastníky nemovitostí v daném úseku. Objízdná trasa je stanovena přes Řečkovice kolem konečné tramvaje, tzn. ulicí Kytnerovou, Medláneckou a Banskobystrickou (viz obrázek na zadní straně).

V této souvislosti dojde rovněž k omezení vjezdu do ulice Suchého pouze pro místní obyvatele, a to z důvodu ochrany chodců a obyvatel této ulice, neboť ulice Suchého by neunesla případné razantní zvýšení průjezdu řidičů objíždějících tudy uzavřený úsek. Jednostranně uzavřena bude rovněž ulice Obůrky, do níž bude možné vjet a zase z ní vyjet pouze z ulice Kytnerova. Průchod chodců a zejména dětí do školy touto ulicí nebude ohrožen. Díky uzavření této ulice bude na náš podnět do vhodnějšího místa přesunuta provizorní zastávka autobusu. Rovněž se nám podařilo rozmluvit stavbě její původní záměr jednostranného uzavření obslužné komunikace k rodinným domům nad ulicí Hudcovou (naproti fotbalovému hřišti), kde byl plánován vjezd i výjezd automobilů pouze od základní školy, což by v praxi způsobovalo při délce ulice a množství bydlících nekonečné kolizní situace při otáčení a vyhýbání vozidel.

Stavbu, investora i magistrát jsme upozorňovali na zásadní problém, který způsobí stanovení objízdné trasy na křižovatkách kolem konečné tramvaje v Řečkovicích, kde jsou problémy s průjezdností již nyní a máme reálnou obavu z dopravního kolapsu v této lokalitě. Nebyl akceptován žádný z našich návrhů na obsloužení křižovatky mobilním semaforem nebo na dočasnou úpravu předností v jízdě tak, aby byl zajištěn plynulejší průjezd křižovatkou ve směru z Medlánek. Bylo nám ale přislíbeno, že situace bude průběžně vyhodnocována a bude na ni případně v průběhu reagováno.

Uzavřený zůstává chodník mezi areálem základní školy a centrem volného času Jabloňka, který by měl být zprůchodněn do 31. 5. 2018. Mrzí mě, že jsme nedostali šanci Vás o této záležitosti s předstihem informovat, protože chodník byl uzavřen subdodavatelem stavby bez vědomí hlavního dodavatele, ačkoli původní termín uzavření měl být až koncem dubna. Obratem jsme tedy se stavbu dohodli úpravu průchodu kolem zadní části plotu centra volného času od ulice Borůvková a se základní školou průchod přes areál školy v době jejího provozu.

Děkuji za pozornost, kterou jste věnovali těmto řádkům, a přeji Vám i nám trpělivost. Budiž nám následující rok útěchou, že stavba má přispět k naší ochraně před stoletou vodou. Protože i když je to při pohledu do koryta našeho potoka k nevíře, podle vodohospodářů povodně Medlánky skutečně ohrožují.

Michal MAREK, starosta

 

hu